:: دوره 8، شماره 3 - ( 11-1398 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 88-53 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی موانع ساختاری و کنشی تحقق حقوق شهروندی (مطالعه موردی :اقوام ترک و کرد استان آذربایجان غربی)
علی معین فر، رضاعلی محسنی، مجید کفاشی
دانشیار جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (999 مشاهده)
هدف مقاله­ ی حاضر، بررسی موانع ساختاری و کنشی تحقق حقوق شهروندی در استان آذربایجان غربی می­باشد. در این مقاله عمدتاً از تئوری­های مارشال، فالکس، پارسونز، گیدنز و کاستلز استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی است که با روش نمونه­گیری خوشه­ای بر 384 نفر از شهروندان استان آذربایجان غربی در سال 1398 انجام شد. به­منظور آزمون فرضیه­­ها از ضریب همبستگی پیرسون، تی تست مستقل و رگرسیون چندگانه­ی هم­زمان استفاده شد. پایایی پرسش­نامه بر اساس آلفای کرونباخ (ضعف در اجرای حقوق شهروندی 826/0،  تبعیض 87/0، جامعه­پذیری ناقص 918/0، تبارگرایی 73/0، حاکمیت تفکر نظام ارباب رعیتی 72/0، رشدنیافتگی جامعه­ی مدنی 85/0، عدم مطلوبیت وضعیت موجود نظام حقوقی 896/، ضعف حکمرانی مطلوب 937/0) و برای روایی سازه و تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد.
تحلیل داده­ های این پیمایش نشان داد موانع ساختاری نظیر رشدنیافتگی جامعه­ی مدنی، حاکمیت تفکر نظام ارباب­-رعیتی، ضعف حکمرانی شایسته ، تبعیض و موانع کنشی شامل  تبارگرایی و جامعه­پذیری ناقص بر ضعف در اجرای حقوق شهروندی تأثیر دارد و به­صورت واقعی و تعدیل­یافته 1/22درصد از واریانس ضعف در اجرای حقوق شهروندی توسط متغیرهای مستقل تبیین می­شود. همچنین ضعف در اجرای حقوق شهروندی در بین پاسخ­گویان براساس قومیت آنان متفاوت نمی­باشد.
واژه‌های کلیدی: رشد نیافتگی جامعه مدنی، تفکر نظام ارباب رعیتی، تبارگرایی، قومیت، حقوق شهروندی
متن کامل [PDF 840 kb]   (190 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/27 | پذیرش: 1399/5/2 | انتشار: 1398/11/10
فهرست منابع
1. - اسلامی، احمد. نیازی، محسن. (1389 ). مبانی حقوق شهروندی در نهج‌البلاغه، تهران: نشر سخنوران.
2. - امام جمعه، فرهاد، اشتری، کیان.(1391). تبیین جامعه شناختی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان های اجرایی جامعه شهری اراک، فصلنامه پژوهشی اجتماعی، سال6، شماره 19،ص13-43.
3. - بهرامی،ولی،نیازی،محسن و سهراب زاده،مهران.(1398) بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی وعوامل مرتبط با (مطالعه موردی: لرستان)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 38 ،ص35-74.
4. - توانا،محمدعلی.(1390).برابری جنسیتی در نظریه شهروندی متمایز آیریس ماریون یانگ،فصلنامه زن در توسعه و سیاست،دوره 9،شماره4،صص27-42.
5. توسلی، غلام عباس، نجات حسینی، سید محمود. (1383). واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره 5، شماره2،ص32-62.
6. - حسام، فرحناز.(1381).هویت شهروندی، فصلنامه اندیشه و پژوهش، سال 5 ،شماره 51،ص11-13.
7. - خضرپور،محمد؛صمدیان،منیرالسادات؛بیگدلو،رضا.(1397).تحلیل و شناسایی عوامل موثر بر برقراری امنیت پایدار در راستای حل معضل کولبری(موردمطالعه:شهرستان های پیرانشهر،سردشت،بانه و مریوان)،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی،سال ششم،شماره بیست و چهارم،ص37-66.
8. - داودوندی، طاهره. (1389). بررسی عوامل موثر بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
9. - ذکائی، محمد سعید. (1381). اخلاق شهروندی، رابطه هویت یابی جمعی و ارزش های دیگر خواهانه، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره 5.ص61-80.
10. - رزاقی، حمید.(1381). فردیت در تاریخ اجتماعی ایران، همشهری، شماره 2871، 25 مهر.
11. - زارعی،معصومه و عسگری،سیدامین.(1396). چالش ها و موانع فراروی تحقق حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران، نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند، تهران، مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس،
12. https://www.civilica.com/Paper-LAWICONF01-LAWICONF01_016.html.
13. - سالنامه آماری استان آذربایجان غربی (1396).ارومیه:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی.
14. - سردارنیا،خلیل الله.(1398). دستاوردها و موانع حقوق شهروندی زنان در کویت از منظر نظریه ساختار- کارگزار، فصلنامه سیاست،دوره 49 ، شماره 2،ص353-372.
15. - سریع القلم، محمود. (1386). مبانی عشیره ای فرهنگ سیاسی ایران، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
16. - شیانی ، ملیحه.(1382). وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
17. - عاملی، سعید رضا.(1380). تعامل جهانی شدن، تهران، نامه علوم اجتماعی،دوره 9، شماره 18،ص167-200.
18. - علیدوستی، ناصر. (1388). پلیس و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه راهبردی، شماره 44،ص 47-70.
19. - فاطمی نیا،سیاوش.(386). عوامل مؤثر بر تعهدات شهروندی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
20. - فالکس، کیث. (1385) شهروندی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
21. - فتحی،سروش و مختارپور،مهدی.(1390).توسعه شهری،شهرنشینی و حقوق شهروندی،فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران،دوره 3،شماره4،ص89-105.
22. - فتحی، کوروش و واحد چوکده، سکینه.(1388). شناسایی آسیب هایی تربیتی شهروندی در برنامه درسی پنهان نظام آموزش متوسطه نظری از دیدگاه معلمان زن شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 17، سال پنجم.
23. - فتحی وار جارگاه، کورش و واحد چوکده، سکینه.(1396). آموزش شهروندی در مدارس، تهران: نشر آیین.
24. - کاستلز، استفان و دیویدسون ، الیستر.(1383) .مهاجرت و شهروندی ، ترجمه فرامرز تقی لو ، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی.
25. - کیویستو، پیتر، (1378) اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
26. - گنجی،محمد؛نیازی،محسن ؛عسگری کویری،اسما.(1393).تحلیلی بر وضعیت شهروندی با تاکید بر آموزش های شهروندی،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری،سال چهارم،شماره دوازدهم،ص75-100.
27. - گیدنز، آنتونی.(1385). پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات مرکز.
28. - گیدنز، آنتونی. (1379). راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، تهران: نشر شیرازه
29. - محسنی، رضا علی.(1389). ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی، راهکارهایی برای تربیت و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10،ص 144-117.
30. - محمدی، بیوک.(1374). خویشاوندگرایی در ایران، فرهنگ و توسعه، سال چهارم، شماره 21.
31. - موشار، د. و ایودورماگن، ژ. (1389).مبانی جامعه شناسی سیاسی، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر آگه.
32. - میرزایی تبار،میثم؛حسینی،سیدمحمدحسین و صادقی،وحید.(1396).تبیین رابطه طایفه گرایی و حقوق شهروندی(نمونه پژوهی :انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی)،مجله پژوهش های جغرافیای سیاسی،سال دوم،شماره دوم،ص25-54.
33. - هزار جریبی، جعفر و امانیان، ابوالفصل.(1390) . آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره نهم.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 3 - ( 11-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها