:: دوره 2، شماره 2 - ( 8-1392 ) ::
جلد 2 شماره 2 صفحات 37-9 برگشت به فهرست نسخه ها
نیازسنجی آموزشی خبرنگاران خبرگزاری های داخلی ایران
کورش فتحی واجارگاه، اباصلت خراسانی، حامد حسن زاده بردر
چکیده:   (11203 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی خبرنگاران خبرگزاری های داخلی ایران در حوزه ی دانش،
مهارت و نگرش انجام شده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از نظر هدف در زمرهی تحقیقات
کاربردی است. جامعهی آماری شامل کلیهی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری های داخلی ایران است که جمعاً 2211
نفر می باشند. تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با حجم 331 نفر از طریق فرمول کوکران
انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده شده است. پایایی
1 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های / پرسشنامه به روش محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 309
جمعآوری شده، از روشهای آمار توصیفی )توزیع فراوانی و درصد و میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی
)آزمونهای t تک گروهی و t گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکراهه( استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در
حوزهی دانش آشنایی با قواعد تیتر نویسی در مصاحبه ها، آشنایی با لید و تکنیک های لیدنویسی، آشنایی با شیوه های
گزارش نویسی، در حوزهی مهارت سرعت عمل در انتقال اخبار، توانایی انتخاب و تدوین تیتر مناسب، توانایی برقراری
ارتباط با افراد ذی نفوذ در سازمان ها و مراکز مهم و مؤثر در عرصهی خبری و در حوزهی نگرش قدرت تشخیص و
تحلیل مباحث روز، قدرت تحلیل جنگ روانی و روشهای مقابله با جنگ روانی، توانایی ارزشگذاری و اولویت بندی
خبرهای برتر روز در اولویت نیازهای آموزشی قرار دارند.
در آخر گزارش پیشنهادایی مبتنی بر یافتههای حاصل از تحقیق ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی: نیازسنجی، نیازسنجی آموزشی، خبرنگاران، خبرگزاری ها
متن کامل [PDF 939 kb]   (985 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1392/1/18 | پذیرش: 1392/6/21 | انتشار: 1392/8/30


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 2، شماره 2 - ( 8-1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها