:: دوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 175-203 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل محتوای جوک های مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام
پرنیا رضی پور، فرح ترکمان، علی رحمانی فیروزجاء
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده:   (649 مشاهده)
جوکها علاوه بر کارکرد آشکار که همان بذلهگویی و تزریق شادی در اجتماع است، دارای کارکردهای پنهان و اثرگذاری در زندگی روزمره هستند که بررسی علمی آن کمک شایانی در جهت شناخت مسائل اجتماعی میکند.این پژوهش به بررسی تحلیل محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام می¬پردازد و تلاش میکند به این پرسشها پاسخ دهد: محتوای جوکهای مبادله شده در شبکه تلگرام چیست؟ و به چه مسائل اجتماعی و قدرتی اشاره دارد؟ روش این پژوهش تحلیل محتوای بوده و جامعه آماری آن متون طنزآمیز با تکیهبر جوکهایی که در شبکه اجتماعی تلگرام با تأکید بر جوکهای متداول سال 96 رد بدل میشود، میباشد. حجم نمونه این پژوهش بیش از 600 جوک که به شیوه تصادفی انتخاب شد و تحلیل دادهها برحسب دستهبندی مقولهها انجامشده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که در محتوای جوک ها بسیاری از مسایل اجتماعی به صورت تقابل قدرتی و احساسی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: تحلیل محتوا، تلگرام، جوک، قدرت
متن کامل [PDF 628 kb]   (191 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/5/4 | پذیرش: 1398/8/10 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
2. - باختین، میخاییل (1387). تخیل مکالمهای. ترجمه رویاپور، آذر، تهران: نشر نی.
3. - توکلی راد، مهرداد ، غفاری، غلامرضا (1395).جوک سیاه ،تعامل اجتماعی و پیامد غیر سازنده آن فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران شماره 5: 539-615.
4. - ربانی خوراستگانی؛ کیانپور، مسعود (1388). جامعهشناسی احساسات. فصلنامه جامعهشناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 2 (64 -35).
7. -سفیری، خدیجه؛ شهرزاد، زهرا (1395). تحلیل تماتیک جوکهای مبادله شده در برنامه «اتاق جوک». فصلنامه مطالعات فرهنک و ارتباطات سال هفدهم شماره 35.
8. - فرقانی، محمد مهدی؛ عبدی، عیسی (1395). بازنمایی زن در جوکهای جنسیتی؛ تحلیل گفتمان انتقادی جوکهای جنسیتی در مورد زنان در شبکه موبایلی. فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، سال هفدهم، شماره 33: 52-31.
9. - کریپندورف، کلوس (1388). مبانی روششناسی تحلیل محتوا. ترجمه نایبی، هوشنگ ، تهران: نشر نی.
10. -کوثری، مسعود، خیرخواه، طاهره (1387).تحلیل محتوای پیام های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران فصلنامه تحقیقات فرهنگی شماره 2: 78-57.
12. - موریل، جان (1392). فلسفه طنز. ترجمه محمود فرجامی و دانیال جعفری، تهران: نشر نی
13. - مقدس، علیاصغر و شفیعه قدرتی (1390). بررسی نقادانه نظریههای جامعهشناسی عواطف جاناتان ترنر. ئتودور کمپرو ادوارد لاولر، فصلنامه جامعهشناسی کاربردی سال 22 (166-143).
14. اشرف نظرا، عبی و قبی پوا، مجتبی)1397« )اسان هاا جدید اجتماعی و نقاش آنهاا ا ازنمایی جمعی: تحبیل واقع ینان ا انقالم مصر«، فصلنامهی مطالعاات رساانه های ناوی ، سال چهاام، شمااها 14 .149-177
15. باستانی، سوسن؛ انیکی، ها ا و ااکان زا ه یاز ا، ساعید)1397« )مار م اساان هااا جریان اصبی و مصرف اسان هاا نوین پیمایش مصرف، اعتماا ، اضاایت و مشاااکت اساان اا شهروندان تهران«، فصلنامهی مطالعات رسانههای نوی ، سال چهاام، شمااها 14: 33-1
16. پوینده، محمادجعرر)1377 )درآمد ی بار جامعه شناسا ی ادبیاات، تهاران: انتشارات نقش جهان.
17. حسینی پاک دهی، عبیرضا و حااج محمد، مریم)1390« )نوجوانان و تبران همراه«، فصلنامه ی علوم اجتماعی، شمارها 55 :281-24
18. 8 .رحیمی، با بک و همکاران )1395« )رابطه استفاده از تلفن هوشمند و شکاف دیجیتالی در شهر تهران«، فصلنامه ی مطالعات رسانه های نوی ، سال دوم، شمااها 7:11-75.
19. فرقانی، محمدمهدی و مهاجری ،ربابه )1397« )را بطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تغییر در سبک زندگ ی جوانان«، فصلنامه ی مطالعاات نوین ، ساال چهااام، .259-292 :13 شماره
20. عاملی، اضا)1387« ) فردگرایی جدید و تلفن همراه، تکنولوژی فردگرایای و هو یت «، مدیاجورنال، شمااها 2.
21. غالمحسین زاد ه، غریب رضا)1387 )میخائیل باختین ، اند یشه و مفاهیم بنیاادی ، تهاران: نشر اوزگا
22. کیوی، ریمون و کامینهو د، کورساوان)1378 )روش تحقیق در علوم رفتااری، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا
23. مرا دی، شیوا و نادری؛ نادر)1395 « )بررسی تأثیرات مصرف رسانه های نوین بر قصد کارافرینانه ی دانش جویان مطالعه ی موردی دانشگاه تهران«، فصلنامه ی مطالعاات نوین، ساال .136-166 :5 شمااها، وم
24. 20 .هالدن، رابرت)1384 )خنده بهتری دارو: نیروی شفابخش سر شادی و خنده، ترجم امسعود روحی، تهران: انتشاااتی حیان؛ ا اصارح.


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها