:: دوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 121-147 برگشت به فهرست نسخه ها
آسیب شناسی مردم نگردر اجرای طرح های توسعه شهری-مطالعه موردی شهر ساری
رستم علی پاکدامن کلتی، محمود محمدی، محمد مسعود
دانشگاه هنر اصفهان
چکیده:   (599 مشاهده)
 فرایند تهیه طرح ها و عدم نگاه ریشه ای بخصوص ابعاد اجتماعی ، موجب شده تا شالوده اصلی شهرهای ما به سمت نامناسب حرکت نماید . هدف از مقاله حاضرآسیب شناسی طرح های توسعه شهری در ایران مطالعه موردی بافت های شهرساری با رویکرد اجتماعی و پدیدارشناسی می باشد. سئوالات تحقیق به شرح ذیل است.1-مفاهیم وبنیان فلسفی موجود(عقلانیت ) در طرح های توسعه شهری و مردم ساکن درشهرهای ایران چیست ؟ 2-روش های مناسب برای تهیه تا اجرای طرح های توسعه شهری در ایران با توجه به بنیان فلسفی تفکر موجود در جامعه ایرانی چگونه است ؟ فرضیه ارائه شده هم درروش و هم ماهیت به ساکنین شهرها که طرح برای هدایت آنها تهیه می شود توجه نداشته و یا کم رنگ می باشد .  روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات نیز بصورت اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت  است. که با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام عقلانیت حاکم بر تهیه تا اجرای طرح های توسعه شهری با نظام عقلانیت موجود در جامعه ایرانی کمتر تطبیق دارد .
واژه‌های کلیدی: آسیب شناسی، طرح های توسعه شهری، بافت های شهری، رویکرد مردم نگر، شهرساری.
متن کامل [PDF 777 kb]   (115 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/4/7 | پذیرش: 1398/9/21 | انتشار: 1398/8/10
فهرست منابع
1. 1) اسپیلبرگ، هربرت، (1972 )، نبش پدیدارشناسی درآمدی تاریخی، ترجمه مسعود علیا، (1392)، مینوی خرد، تهران.
2. 2) امامی کوپائی، سمانه ، نوروز برازجانی ،ویدا ، صافیان ،محمد جوا د ، (1397) ،پدیدارشناسی، پاسخی به مسأله روش در فهم چیستی معماری)پیشامدرن سنتی(،ماهنامه باغ نظر، شماره 65 ، آبان 1397،ص24-13.
3. 3) آلمندیگر، فیلیپ، (1968)، نظریه های برنامه ریزی، الهام بهمن تیموری، (1389)، آذرخش، تهران.
4. 4) برگر پتر و توماس لوکمان،(1394)،ساخت اجتماعی واقعیت رساله ای در جامعه شناسی شناخت،ترجمه فریبرز مجیدی ،چاپ سوم ،تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی.
5. 5) برگر،پیتر ال ،(1396)،دعوت به جامعه شناسی نگاهی انسان گرایانه،ترجمه رضا فاصل ، چاپ سوم،تهران،انتشارات ثالث.
6. 6) پژوهشکده باقرالعلوم (1396) ‎پدیدار-شناسی، ‎Phenomenology 60.aspx، دانشنامه پژوهه ،pajoohe.ir/‎ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/330333
7. 7) پور احمد ، احمد و حاتمی نژاد، حسین و حسینی ، سید حسین ( 1385 ) ، «آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور»، پژوهش های جغرافیایی ، شماره 58 ، تهران، صص 180-167.
8. 8) تیبالدز فرانسیس (1391 )، شهرهای انسان محور – بهبود محیط های عمومی در شهرهای بزرگ ، ترجمه دکتر حسنعلی لقایی و مهندس فیروزه جدلی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران
9. 9) جمادی، سیاوش (1385)، زمینه و زمانه پدیدارشناسی، ققنوس، تهران.
10. 10) حافظ نیا ،محمدرضا (1395)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ،تهران.
11. 11) خاکساری ،علی (1388) ، محله های شهری ، تهران ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
12. 12) زارعیان مریم و تمجیدی زهرا و همکاران (1394)، ارائه طراحی بافت تاریخی مازندران و متناسب نمودن آن با شرایط امروزین – از بعد اجتماعی ، تهران ، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی .
13. 13) شارمند، مهندسین مشاور معماری و شهرسازی(1382)، تدوین شیوه های مناسب تهیه طرحهای شهری در ایران، تهران ،انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، جلد دوم.
14. 14) مهندسین مشاور زیستا ( 1382 )، طرح جامع بابل ، اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران.
15. 15) مهندسین مشاورنقش محیط ( 1381 )، طرح جامع بابلسر، اداره کل مسکن شهرسازی مازندران.
16. 16) مهندسین مشاور زیستا ( 1382 )، طرح جامع بهشهر، اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران.
17. 17) مهندسین مشاورزیستا ،( 1388)، طرح جامع مراغه، اداره کل مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی.
18. 18) عزیزی، محمد مهدی ، آراسته مجتبی (1390)، ارزیابی تحقق پذیری پیش بینی های کاربری اراضی و پیشنهادهای جهات توسعه در طرح جامع لار ،مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم ، شماره یازدهم، زمستان ، ص 22-1.
19. 19) غفاری، رحمان (1393). گزارش تدوین سند راهبردی شهرداری ساری. ساری: شهرداری ساری.
20. 20) غمامی ، مجید (1392)، بررسی وضعیت شهرسازی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران معاصر .تهران:افرند.
21. 21) قربانی رسول ، جام کسری محمد ، میزابیگی ملیحه ( 1393)،ارزیابی میزان انطباق مکانی در فرایند اجرای طرح های جامع شهری ( مطالعه موردی طرح جامع بناب )، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری،سال 18،شماره 49،پائیز ، ص216- 191 .
22. 22) محمدنژاد، علی ، لشکری ،علی اصغر و سلیمانی ، منصور (1391)، ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح های توسعه شهری، مورد طرح تفصیلی منطقه 22 تهران، نشریه پژوهش های دانش زمین، سال سوم شماره 12 ، تهران ، ص111-95.
23. 23) محمود نژاد ،هادی و صادقی ،علیرضا ( 1388 )، طراحی شهری از روانشناسی محیط تا رفاه اجتماعی ، تهران ، انتشارات هله.
24. 24) مشهودی ، سهراب (1380)، مبانی طرح های سیال شهری، چاپ اول، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران.
25. 25) ملکی،قاسم (1392)،برنامه ریزی با بازار حقوق توسعه،تهران ، آذرخش.
26. 26) مهدیزاده، جواد (1385)، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران، چاپ سوم، پیام سیماگران، تهران.
27. 27) مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شارمند (1382)، تدوین شیوه های مناسب تهیه طرحهای شهری در ایران، جلد دوم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، تهران.
28. 28) مهندسین مشاورابردشت (1379)،طرح تفصیلی ویژه بافت قدیم ساری،اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران،ساری .
29. 29) مهندسین مشاورطرح و آمایش (1374)،طرح جامع ساری،اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران،ساری .
30. 30) مهندسین مشاورمازند طرح، (1394)، طرح جامع ساری، اداره کل راه و شهرسازی مازندران،ساری.
31. 31) مهندسین مشاورهفت شهرآریا (1393)،طرح بافت فرسوده ساری،اداره کل راه و شهرسازی مازندران،ساری .
32. 32) میمندی پاریزی، صدیقه (1394)،سنجش و مقایسه تطبیقی کیفیت سکونت در بافت های قدیم و جدید شهری (نمونه موردی بافت قدیم و جدید شهر کرمان)، مجله آمایش جغرافیایی فضا، مقاله 7، دوره 5، شماره 18،ص 104-87..


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 2 - ( 8-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها