مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی- سردبیر
سردبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

‌‌

به نام خدا

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: تقی آزاد ارمکی

مرتبه علمی: استاد

وضعیت استخدام: رسمی ـ قطعی

آدرس محل کار: دانشگاه تهران ـ دانشکده علوم اجتماعی 

تحصیلات

کتاب‌های تالیفی

کتاب‌های ترجمه شده

فصلی از کتاب

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

فعالیت‌های اجرایی

مدیر مسئولی ، سردبیری و ...

علائق شخصی

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی:
http://journals.sabz.ac.ir/scds/find.php?item=1.116.27.fa
برگشت به اصل مطلب