مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام نشریه: مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی
اعتبار نشریه: علمی-پژوهشی
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی سبز 
مدیر مسئول: دکتر مهری بهار
سردبیر: دکتر تقی آزاد ارمکی
معاون سردبیر و مدیر اجرایی: دکتر ملیحه امانی
ویراستار انگلیسی: دکتر مرضیه آزاد ارمکی

 
فصلنامه‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی با هدف توسعه‌ی پژوهش و نشر نتایج پژوهش نظام‌مند و مسأله‌محور در کلیه‌ی رشته‌های مرتبط با توسعه‌ی اجتماعی- فرهنگی منتشر می‌شود. این نشریه بر اساس مجوز شماره‌ی‌ ۷۷۶۵۰/۳ مورخ ۹۱/۰۴/۱۰ کمّیسیون نشریات وزارت علوم دارای امتیاز علمی- پژوهشی است.  
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی:
http://journals.sabz.ac.ir/scds/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب