مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیأت تحریریه:                                                   

تقی آزاد ارمکی

استاد جامعه ­شناسی دانشگاه تهران و هیأت علمی پاره وقت مؤسسه­ ی آموزش عالی سبز

مهری بهار

دانشیار مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران و هیأت علمی پاره وقت مؤسسه ­ی آموزش عالی سبز

غلامرضا پیروز

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

محمود شارع­ پور

استاد جامعه­شناسی دانشگاه مازندران و هیأت علمی پاره وقت مؤسسه ­ی آموزش عالی سبز

ابراهیم صالحی عمران

استاد علوم­تربیتی دانشگاه مازندران

اصغر عسکری خانقاه

استاد انسان­ شناسی دانشگاه تهران

اکبر علیوردینیا

استاد جامعه­ شناسی دانشگاه مازندران

حسین محمودیان

دانشیار جمعیّت ­شناسی دانشگاه تهران

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی:
http://journals.sabz.ac.ir/scds/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب