[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
داوران نسخه ها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار نشریه
تعداد دوره های نشریه: 12
تعداد شماره ها: 46
تعداد مشاهده ی مقالات: 2864806
تعداد دریافت (دانلود) مقالات: 704130

تعداد کل نویسندگان: 928
نویسندگان غیر تکراری: 850
نویسندگان تکراری: 78
درصد نویسندگان تکراری: 8

مقالات دریافت شده: 1458
مقالات پذیرفته شده: 364
مقالات رد شده: 1075
مقالات منتشر شده: 354

نرخ پذیرش: 24.97
نرخ رد: 73.73
____
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
5 نتیجه برای عوامل اجتماعی

صمد ایزدی، سهیلا هاشمی، لیلا برزمینی،
دوره 1، شماره 1 - ( 5-1391 )
چکیده

هدف پژوهش حاضر،بررسی عوامل موثردر شاداب سازی مدارس دوره راهنمایی دخترانه استان گلستان از دیدگاه دانش آموزان و اولیاء مدرسه (مدیران، معلمان، مربیان تربیتی) است. روش پژوهش، توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان، مدیران، معلمان و مربیان تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان می باشد. حجم نمونه، متناسب با حجم جامعه و با استفاده از جدول مورگان  شامل380 دانش آموز،  170 مدیر،310 معلم و170 مربی تربیتی به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمارتوصیفی (جداول فراوانی، درصد فراوانی و نمودار ستونی) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای، آزمون فریدمن )استفاده شده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که دانش آموزان و اولیاء مدرسه، عوامل چهارگانه مورد بررسی را در شاداب سازی مدارس مؤثر می دانند ولی بین دیدگاه آنان تفاوت معناداری مشاهده می شود به این صورت که از نظر دانش آموزان عوامل اجتماعی-فرهنگی دارای بیشترین میزان تأثیر و عوامل سازمانی دارای کمترین میزان تأثیر در شاداب سازی مدارس و ازنظر اولیاء مدرسه عوامل کالبدی دارای بیشترین میزان تأثیر و عوامل آموزشی دارای کمترین میزان تأثیر در شاداب سازی مدارس هستند.

 


سیف الله فرزانه، سمیه علیزاده،
دوره 2، شماره 1 - ( 5-1392 )
چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان است.روش تحقیق حاضر روش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات درآن پرسش­نامه است. پرسش­نامه شامل 3 بخش اطلاعات فردی، حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی است که با پرسش­نامه ­های سلامت اجتماعی کییز و حمایت اجتماعی فیلیپس مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه ای از میان تمامی سالمندان شهر بابل، تعداد 374نفر به­عنوان نمونه ­ی آماری انتخاب شدند.

یافته ­ها نشان می­دهد که میان حمایت اجتماعی (حمایت دوستان، خانواده و سایرین) و سلامت اجتماعی رابطه­ی معنی­داری وجود دارد. در میان انواع حمایت اجتماعی، حمایت خانواده بیش­ترین تأثیر را بر سلامت اجتماعی سالمندان و از میان متغیّرهای زمینه­ای سن، جنسیت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال رابطه معنی­داری با سلامت اجتماعی سالمندان دارد.  قابل ذکر است که میان متغیّر تحصیلات و درآمد با سلامت اجتماعی رابطه­ ی معکوس وجود دارد.سید یعقوب موسوی، محمدصادق مهدوی، سید یاسر قربانپورگنجی،
دوره 8، شماره 1 - ( 5-1398 )
چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ی جامعه شناختی تاثیر عوامل اجتماعی بر رفتار انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در استان مازندران است. تحقیق مذکور از نوع توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش پیمایش انجام گرفت. روش گرداوری داده های آن ، پرسش نامه ی محقق ساخته بوده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه، زنان و مردان بالای 18 سال تعریف شد و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بعنوان حجم نمونه تععین و سپس نمونه گیری آماریبه شیوه ی چند مرحله ای انجام شده است. ساختار نظری تحقیق حاضر بر مبنای دسته بندی نظریه های جامعه شناسی مرتبط با موضوع در سه سطح نظریو عملیاتی (خرد، کلان و میانه) دسته بندی شدند. یافته های پیمایش نشان میدهد جنسیت ، وضعیت تاهل، شغل و تحصیلات پاسخگویان از نظر رفتار انتخاباتی باهم تفاوت دارند و از لحاظ تفاوت در مکان زندگی در شهر یا روستا و تاثیر آن بر رفتار انتخاباتی تفاوتی مشاهده نشده است و درامد رابطه ی معکوس و معناداری با رفتار انتخاباتی شرکت کنندگان داشت و متغیرهای مستقل از نوع ترجیحات ارزشی، رسانه، شبکه های اجتماعی، نهادهای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نظم اجتماعی، هویت ملی و دینی نیز رابطه ی معناداری با رفتار انتخاباتی نشان می دهند. در مجموع نتایج نشان می دهد عوامل اجتماعی خرد نقش کم رنگ تری نسبت به عوامل کلان و میانه دارد.
خانم زهرا شاهدادی، دکتر سوده مقصودی،
دوره 10، شماره 3 - ( 10-1400 )
چکیده

هدف اصلی مقاله بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر طلاق عاطفی در آموزگاران متأهل شهر سیرجان در دوران همه‌گیری کووید-19 می‌باشد. روش پژوهش کمیّ-توصیفی و تکنیک استفاده شده پرسش‌نامه بود. جامعۀ آماری، به دلیل اهمیت موضوع زوجینی هستند که در بخش آموزش و پرورش مشغول به کار هستند. تعداد این افراد بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش سیرجان 3000 نفر می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران 321 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS  و Amos 18 مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از بین متغیرهای اثرگذار بر طلاق عاطفی بیشترین میانگین به رضایت جنسی و کمترین میانگین به فرسودگی شغلی اختصاص داشت. متغیرهای رضایت جنسی، یگانگی زوجین بعد از کرونا، ساختار دموکراتیک قدرت در خانواده، سرمایۀ اجتماعی (شناختی درون‌گروهی) اثر معنادار و معکوسی بر طلاق عاطفی دارند. 92 درصد از واریانس متغیر طلاق عاطفی توسط متغیرهای مذکور قابل تبیین بود. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین طلاق عاطفی زوجین از لحاظ تعداد فرزندان وجود دارد.

آقای سینا جلیل پوراقدم، دکتر احمد میرزا کوچک خوش نویس، دکتر مهدی خاکزند، دکتر مصطفی مسعودی نژاد،
دوره 11، شماره 4 - ( 2-1402 )
چکیده

امروزه بی‌توجهی به مفاهیم اجتماعی و محیطی در مسکن، سبب شده است که ساخت و سازها در قالب یک رابطۀ کمی، یعنی ارتباط کمی و عددی انسان از نظر اقتصادی با ابعاد کالبدی مسکن و یا افراد ساکن در آن، سنجش شود. به ­این ترتیب توجه به ارزش‌ها و مفاهیم اجتماعی همانند عدالت در مسکن، زیر پا گذاشته شده است. لذا، پژوهش حاضر با شناخت حساسیت موضوع مسکن و نقش آن بر ادراک افراد از عدالت اجتماعی، ضرورت پرداخت در این زمینه را با تکیه بر ارتباط بین عوامل سه گانۀ محیطی، اجتماعی و کالبدی مرتبط با مسکن میسر دانسته است و با هدف تبیین نقش مسکن بر ادراک افراد از عدالت اجتماعی، در شهر تهران، به ­عنوان نمونۀ موردی انجام شده است. این پژوهش کاربردی،  به صورت ترکیبی- کیفی و کمی- می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزارهای SPSS نسخۀ 27 و Smart PLS نسخۀ 3 انجام شده است. یافته­ ها نشان می­ دهد رابطۀ معنی­ داری بین هر سه عامل محیطی، اجتماعی و کالبدی وجود دارد (05/0>p). جهت رابطۀ بین هر سه عامل مثبت بوده است و عوامل با یکدیگر همبستگی داشته­ اند  و بر ادراک شهروندان از عدالت تأثیرگذار می‌باشند و در مجموع شهروندان وضعیت مسکن در شهر تهران را عادلانه نمی‌دانند.
 


 

صفحه 1 از 1     

مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4657