[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 4 - ( 2-1397 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 63-86 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل مرتبط برگرایش نوجوانان به رفتارهای نو مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان میبد
مهناز فرهمند، اکرم دهقانی فیروزآبادی، فاطمه دانافر
دانشگاه یزد
چکیده:   (3939 مشاهده)
این مقاله درصدد واکاوی این مسئله است که چه عواملی برگرایش نوجوانان به رفتارهای نو در بین دختران دبیرستانی شهرستان میبد نقش داشته اند. تحقیق حاضر باتکنیک پیمایش و داده‌ها باابزار پرسش‌نامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری تحقیق، دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر میبد در سال تحصیلی 1394-1393 بود. تعداد 384 نفر به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. اعتبار ابزار به وسیله روش اعتبار محتوا مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. گرایش به رفتارهای نو در چهار بعد تمایل به فعالیت‌های فراغتی مدرن، تمایل به مدیریت بدن، تمایل به رفتارهای کلامی نو و تمایل به ارتباط با جنس مخالف سنجیده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که ازمیان متغیرهای مورد بررسی، سن، فردگرایی، مادی گرایی، برابرگرایی جنسیتی، همنوایی با دوستان و نوگرایی والدین رابطه معناداری با میزان گرایش به رفتارهای نو داشتند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه از نقش معنادار پنج متغیر مادی‌گرایی، فردگرایی، نوگرایی والدین، برابرگرایی‌جنسیتی، سن حمایت کرد که در این میان مادی‌گرایی و فردگرایی بیشترین نقش را در تبیین متغیر گرایش به رفتارهای نوجوانان ایفا کرد.
واژه‌های کلیدی: نوجوانان، رفتارهای نو، فرد‌گرایی، مادی‌گرایی
متن کامل [PDF 589 kb]   (426 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/5/26 | پذیرش: 1397/5/2 | انتشار: 1397/2/25
فهرست منابع
1. آزاد ارمکی، تقی و اکبری، حامد. (1391). «فهم ماهیت جامعه ایرانی براساس الگوی گذران اوقات فراغت نسل جوان»، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره اول، شماره 2 : 22-1
2. احمدی، بابک. )1411 .)معمای مدرنیته. تهران، نشر مرکز
3. ازکیا، مصطفـی؛ غلامرضـا، غفـاری. (1390). جامعه‌شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهـان.
4. اعتضادی، شیدا؛ علمدار، فاطمه سادات. (1387). «تحلیل جامعه شناختی زبان مخفی در بین دختران»، مطالعات راهبردی زنان، شماره41: 65-96 .
5. اینگلهارت، رونالد ( 1389 ). نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی، ترجمه یعقوب احمدی، تهران: کویر.
6. اینگلهــارت، رونالــد. (1377). نوســازی و پــسانوسازی، ترجمــه: علــی مرتضویان، فصلنامه ارغنون، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شماره 13: 33-1.
7. بیرو، آلن )1400 )فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمهی باقر ساروخانی، اپ هارم، تهران: کیهان.
8. پرستش، شهرام )1481« )تجربهی امر مدرن. خردنامهی همشهری«، ویژهنامهی مطالعات .31-32 :)28( ،فرهنگی
9. جهانبگلو، رامین )1481 )موج چهارم، تهران: نشر مرکز
10. خواجه نوری، بیژن؛ دل آور، مریم السادات(1392). «عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرایند جهانی شدن»، جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره 2 (پیاپی‌46): 46-41.
11. دهقانی، حمید، هاشمیان فر، علی و فراستخواه، مقصود (1394). «نگرش سیاسی-اجتماعی نوگرایی دانشجویان و تاثیر خانواده و دانشگاه بر آن»،جامعه شناسی کاربردی، سال26، شماره3 :56-39
12. ذاکریان، ملیحه و پرهیزکار، اکبر. (1389). «توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)»، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هفتم، شماره 25: 103-93.
13. زارع شاه آبادی، اکبر، حاجی زاده میمندی، مسعود و کرم پور، علی(1391). «عوامل موثر بر نوگرایی در بین جوانان شهر شوشتر»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال3، شماره8: 120-99
14. سراج زاده، سیدحسین؛ جواهری، فاطمه. (1385). «برابری‌گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه‌ای و نگرشی مرتبط با آن»، مجله جامعه شناسی ایران. دوره هفتم، شماره 2: 40-3
15. سفیری، خدیجه، اجبارنژاد ، سمیرا و حاتمی، علی(1394). «بررسی رابطه گرایش به مدرنیته با سبک زندگی زنان جوان(مورد مطالعه:زنان جوان 15تا 29ساله شهر تبریز) » فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی ،شماره24: 44-1
16. شاه ناصری، شادی. (1383). «هنجارهای واژگانی در تعاملات کلامی دختران نوجوان»، مجله متن پژوهی ادبی، شماره 20:228 – 211 .
17. شعاری نژاد، علی اکبر )1403 )فرهنگ علوم رفتاری، تهران: امیرکبیر.
18. صدیقیان بیدگلی، آمنه و روزی بیدگلی، زهرا(1392). «بررسی میزان نوگرایی زنان دبیر دبیرستان های شهر تهران و عوامل موثر بر آن»، جامعه شناسی آموزش و پرورش، شماره4: 137-105
19. علوی زاده، سید امیر. (1385). «بررسی چگونگی و نحوه ی گذران اوقات فراغت بانوان شهر کاشمر»، فصلنامه ی جمعیت، شماره 63 و 64: 83-61 .
20. فرهمند، مهناز؛ جواهرچیان، ندا؛ هاتفی راد، لیدا (1393). «جهانی‌شدن فرهنگ و بازاندیشی تعاملات جنسی(مورد مطالعه، جوانان شهر یزد)»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 5، شماره 14: 204-175.
21. گولد، جولیوس و کولب، ویلیام ل. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه مصطفی ازکیا و دیگران، چاپ اول. تهران: مازیار.
22. گیدنز، آنتونی. (1382‌(. فراسوی چپ وراست،ترجمه محسن ثلاثی،تهران: علمی.
23. گیدنز، آنتونی. (1385). معنای مدرنیت،گفتگوی کریستوفر پیرسون با آنتونی گیدنز، ترجمه علی‌اصغر سعیدی، تهران: کویر
24. گیدنز، آنتونی. (1386). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات نی.
25. گیدنز، آنتونی. (1377). پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
26. گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
27. محمدپناه، امیرحسین، ودیعه، ساسان و صبوری، حبیب )1433« )بررسی رابطهی تجددگراییو سرمایهی اجتماعی خانوادههای شهر سنندج«، دوفصلنامهی پژوهشهای انتظامی- اجتماعی .143-82 ،)1(4 ،خانواده و زنان
28. ملکات، سرینیواس آر. (1384). نظریه‌های ارتباطات توسعه، ترجمه یونس شکرخواه، فصلنامه رسانه، سال شانزدهم، شماره پیاپی 64 .
29. نیازی، محسن و شفائی مقدم، الهام(1394). «تبیین رابطه میزان نوگرایی و مصرف کالاهای فرهنگی(مطالعه موردی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشان در سال تحصیلی 92-91)» پژوهش نامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال6، شماره2: 188-171
30. وبر، ماکس(1383)، دین، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدین، تهران: هرمس.
31. همایون مصباح، حسین(1388). «نوسازی راهی به سوی توسعه و شکوفایی»، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 78-77: 280 - 251 .
32. .تورن، آلن )1482« )ایران در جریان فرآیند مدرنیزاسیون قرار دارد«، روزنامهی همشهری، ویژهنامهی نوروز
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

A study of factors affecting on teenagers’ tendency toward modern behaviors (case study: female high school students in Meybod). scds. 2018; 6 (4) :63-86
URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-508-fa.html

فرهمند مهناز، دهقانی فیروزآبادی اکرم، دانافر فاطمه. بررسی عوامل مرتبط برگرایش نوجوانان به رفتارهای نو مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان میبد. مطالعات توسعه اجتماعي -فرهنگي. 1397; 6 (4) :63-86

URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-508-fa.htmlدوره 6، شماره 4 - ( 2-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4319