:: دوره 9، شماره 1 - ( 5-1399 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 185-157 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدل پیشگیری از آلودگی‌‌های محیط زیستی از طریق صدا و سیما با رویکرد ISM (مطالعه موردی شهر تهران)
زهرا شهابی ، افسانه مظفری ، علی اکبر فرهنگی
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1785 مشاهده)
بی شک، رسانه‌ها تأثیر عمیقی بر جامعه اعمال می‌کنند به طوری که قادرند با شیوه‌های پذیرفتنی و عوام‌پسند، هر نوع تغییری را در فرهنگ جامعه ایجاد کنند. شکی نیست که رسانه در معرفی و شناخت محیط زیست، ممانعت از تخریب آن و بهتر شدن وضعیت زندگی افراد جامعه تاثیر غیرقابل ‌انکاری دارد . هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی از طریق صدا و سیما با رویکرد ISM و MICMAC  است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق ، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می باشد . ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه خبره  است . جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان محیط زیست و رسانه است . از روش نمونه گیری گلوله برفی 10 نفر برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد . برای تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شد . نتایج مدلسازی ساختاری - تفسیری روابط درونی معیارها را در پنج سطح دسته بندی کرد . در نهایت نتایج تحلیل میک مک متغیرها را در دو  ماتریس مستقل و وابسته جای داد. به نحوی که معیار سیاستگذاری اثرگذارترین و اخلاق زیست محیطی اثرپذیر ترین معیار معرفی شدند.
واژه‌های کلیدی: پیشگیری از آلودگی زیست محیطی، صدا و سیما، ISM، MICMAC
متن کامل [PDF 521 kb]   (339 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/16 | پذیرش: 1399/2/31 | انتشار: 1400/5/10
فهرست منابع
1. • اسمعیل پورگنجی، وحید؛ حاجی مینه، رحمت؛ کردی، ناهید (1393) «بررسی رابطه استفاده از برنامه های تلویزیونی با گرایش به حفظ محیط زیست مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
2. • بهروزی راد، بهروز؛ جهانبخش گنجه، مهدی؛گلزار، ابراهیم ( 1390) «تاثیر انواع رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی در شهر یاسوج»، پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها، اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات خوزستان،.34-56.
3. • جعفری، محمد (1394) . نظریه یادگیری اجتماعی و نقش آن در نهادینه سازی فرهنگ ، مطالعات جامعه شناسی. ، 5(12).45-76.
4. • حسنوند عموزاده، ساره( 1392) «نقش رسانه ها در حفظ محیط زیست». دیماه، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست،57-69.
6. 10 .رضایی، مریم)1390« )بررسی تأثیر جهانیشدن ارتباطات بر گرایش به محیط زیست شهروندان شهر تهران«، پایاننامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا)س(.
7. • رضایی، مهدیه؛ شبیری، محمد؛ سرمدی، محمدرضا؛ لاریجانی،مریم( 1397) «بررسی‌-تاثیر برنامه‌های ‌محیط ‌زیستی ‌تلویزیون ‌بر‌ ارتقای‌آگاهی ‌و نگرش ‌محیط ‌زیست دانشجویان»، فصلنامه علوم وتکونولوژی محیط زیست، دوره هجدهم، شماره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،224.203-215.
9. • صالحی، صادق؛ بابائی، طاهره؛ چقارزدی، جلال(1393) «بررسی نقش تلویزیون در افزایش آگاهی کودکان نسبت به حفاظت از محیط زیست»، همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار، تهران، سازمان مردم نهاد جمعیت حامیان زمین،1393، 32-53.
10. • طاهری، الهام ؛شبیری،سید محمد( 1395) «تاثیر رسانه ها در آموزش محیط زیست»، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه، ص 25-40.
12. • گلزار، ابراهیم؛ پورشهریاری؛ نواز؛ جومردیانی؛ بهزاد(1393) «تاثیر انواع رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی درشهرلیکک»، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.
14. آذر، عادل)1392 )تحقیق در عملیات نرم، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
15. .آذر، عادل و کریم بیات)1387« )طراحی مدل فرآیندمحوری کسب و کار با رویکرد مدل-سازی ساختاری تفسیری) ISM ،»)مدیریت فناوری اطالعات، شمارهی 1.
16. .تومه،ژرژ،1380 ،توسعه فرهنگی و محیط زیست، محمود شارع پور،غزال) باز(، چاپ اول.
17. .دو پویی، گزاویه)137۴ )فرهنگ و توسعه، ترجمهی فاطمه فراهانی و عبدالحمید زرین قلم، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
18. 11 .زابلی زاده، اردشیر؛ افخمی، حسینعلی)1392 «)استفاده از نظریه چارچوب بندی در تبیین اثرات اخبار«،فصلنامه پزوهش های ارتباطی، دوره 20 ،شماره 7۴ .
19. 12 .سیدزاده، محمدحسن)1395« )گزارش شاخص عملکرد زیست محیطی جهان«، روزنامهی صنعت و اقتصاد، شمارهی 263 :۴ .
20. 14 .صالحی، صادق و لقمان، امام قلی)1391« )بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی )مطالعهی موردی: استان کردستان«، مجلهی جامعهشناسی ایران، 13 ( ۴ :)115-90 .
21. 17 .محراب زاده، ، محمدرضا)1395« )بررسی رابطهی بین تبلیغات زیست محیطی رسانه ی ملی و رفتارهای زیستمحیطی مخاطبان جوان شهر تهران «، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد.
22. 18 .مهدی زاده، سید محمد،)1389.)نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری، تهران: نشرهمشهری، چاپ اول.
23. 19 .مک کوئیل، دنیس)1388 )درآمدی بر نظریهی ارتباط جمعی، ترجمهی پرویز اجاللی، تهران: دفتر مطالعات و توسعهی رسانهها.
24. 20 .هانیگن، جان)1393 )جامعهشناسی محیط زیست، ترجمهی صادق صالحی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( 5-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها