:: دوره 6، شماره 3 - ( 11-1396 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 112-81 برگشت به فهرست نسخه ها
مدلسازی و تبیین پیامدهای تورهای طبیعت گردی برارتقائ شاخص های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی نواحی روستایی (نمونه موردی: مناطق روستایی شهرستان دماوند)
صدیقه کیانی سلمی، محسن شاطریان، شیما اکبری
دانشگاه کاشان
چکیده:   (7182 مشاهده)

 پژوهش حاضر به بررسی پیامدهای تورهای طبیعت گردی برارتقائ شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مناطق روستایی شهرستان دماوند از دیدگاه جامعه محلی پرداخته است. توصیفی و استنباطی داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد و مدلسازی اثرات تورهای طبعیت گردی در نرم افزار AMOS صورت پذیرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به فرضیه ها، از آزمون های تی تک نمونه ای و فریدمن و به منظور مدلسازی اثرات، از مدل عاملی مرتبه دوم استفاده شده است. یافته ها مبین آن است برگزاری تورهای طبیعت گردی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی منطقه اثرگذار بوده است. عامل اقتصادی با بار عاملی 95/0 بیشترین نقش را در تبیین پیامدهای تورهای طبیعت گردی برارتقائ شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی  به خود اختصاص داده است. ابعاد فرهنگی و زیست محیطی، دیگر ابعادی هستند که تحت تأثیر توسعه تورهای طبیعت گردی قرار دارند. این دو بعد با بارهای عاملی 90/0 و 76/0 در رتبه های دوم و سوم اثرات گسترش تورهای طبیعت گردی قرار گرفته اند.

واژه‌های کلیدی: اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی، اثرات زیست محیطی، تورهای طبیعت گردی، جامعه میزبان، مدلسازی معادلات ساختاری.
متن کامل [PDF 869 kb]   (1337 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/3/23 | انتشار: 1396/11/26
فهرست منابع
1. ضیایی، محمود و ترابیان، پونه )1385« )سنجش سطح قابل قبول اثرات منفی اجتماعیگردشگران بر جوامع محلی در ایران: مورد مطالعه: سكونتگاههای روستایی حوزه تاالب پریشان«،فصلنامهی جغرافيا، شمارهی 56 ،صص 502-552.
2. - ابراهیم زاده، عیسی. (1392) تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن (مطالعه موردی: گردشگران نورزوی شهرستان محلات ) ، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات شهری، دوره1، شماره چهارم،صص 13-22.
3. - اجزائ شکوهی، محمد، بوذرجمهری، خدیجه، ایستگلدی، مصطفی، مودودی، مهدی. (1393) بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره 47، صص 101-125.
4. - ارمغان، سیمین. (1385) توریسم و نقش آن در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر.
5. - اکبریان رونیزی، سعیدرضا، بدری،سید علی. (1394) سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی: شهرستان سپندان، پژوهش های روستایی، شماره 1، صص 193-167.
6. - امیر عضدی، طوبی، ولی شریعت پناهی، مجید. (1389) بررسی قوت ها،ضعفها ، فرصت ها و تهدید های گردشگری در شهرستان شمیرانات، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره 4.
7. - باباخانزاده، ادریس، لطفی، صدیقه (1391) ارزیابی اثرات گردشگری بر روستای قوری قلعه، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 20، صص 81-116.
8. - برزه کار، قدرت الله. (1384) پارک ها و تفرج گاه های جنگلی (مکان یابی و طرح ریزی) ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، چاپ اول.
9. - بسحاق، محمدرضا. (1394) مدلسازی معادلات ساختاری در علوم انسانی، انتشارات جامعه شناسان.
10. - پاپلی یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدی،1385،گردشگری(ماهیت و مفاهیم) ، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
11. - پیر محمدی، زیبا، فقهی، جهانگیر، زاهدی امیری، قوام الدین ، شریفی، مرتضی. (1389) ارزیابی توان زیست محیطی متناسب با رویکرد طبیعت گردی (اکوتوریسم) در جنگل های زاگرس (مطالعه مردی: سامان عرفی چک حاجی جنگل کاکارضا، لرستان) ، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 18 شماره 2، 241-230.
12. - تقوایی، مسعود، بسحاق، محمدرضا، سالاروند، اسماعیل. (1391) آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS، انتشارات شاخص پژوه، چاپ اول.
13. - تولایی، سیمین. (1386) مروری بر صنعت گردشگری، چاپ اول، نشر دانشگاه تربیت معلم، تهران.
14. - جمعه پور، محمود، کیومرث، نرجس. (1391) بررسی اثرات گردشگری بر دارایی ها و فعالیتهای معیشتی مردم در چارچوب پایداری گردشگری مطالعه مورد: روستای زیارت، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 17، صص 87-119.
15. - حافظ نیا، محمدرضا. (1383) مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ دهم.
16. - حسنی کلکوه، عادل، حبیبی، روزبه. (1394) بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی (4P) در افزایش جذب گردشگر، فصلنامه فضای گردشگری، سال چهارم، شماره15، صص 105- 125.
17. - خاکپور، براتعلی، غلامی بیمرغ، یونس، موسوی، سیدعلی. (1389) تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس)، مجله علوم جغرافیایی، شماره9.
18. - دادورخانی، فضیله، نیک سیرت، مسعود. (1389) برنامه ریزی راهبردی طبیعت گردی در روستاهای نواحی بیابانی(مطالعه موردی: روستای خرانق شهرستان اردکان،استان یزد)، پژوهش های روستایی، شماره 4.
19. - دانش مهر، حسین، کریمی، علیرضا، صفری، وریا. (1391) بررسی نقش طبیعت گردی و آثار آن در توسعه مناطق روستایی با استفاده از مدل تحلیلیSWOT (مطالعه موردی روستای اورمان تخت) ، پژوهش های روستایی، سال سوم، شماره 3.
20. - دهستانی، بهبود. (1383) برنامه ریزی کالبدی گردشگری، مطالعه موردی: شهرستان آستارا»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
21. - رضایی، محمدرضا، نعمتی، خلیل، کریمی، حمید. (1390) نقش طبیعت گردی در توسعه مناطق محروم شهرستان مرودشت (مطالعه موردی روستای جیدرزار) ، اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار.
22. - رضوانی، محمدرضا. (1383) مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ اول، انتشارات قومس، تهران.
23. - رضوانی، محمدرضا، اکبریان رونیزی، سیدرضا، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و سیدعلی بدری. (1390) تبیین شاخص های محک پایدار در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان شهرها(روستاهای پیرامون کلانشهر تهران)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره15 ، تهران، صص69-94.
24. - رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، قادری، اسماعیل. (1381) نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی(نقد و تحلیل چارچوب های نظریه ای)، فصلنامه مدرس، شماره 2.
25. - رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، مهدوی، داوود. (1384) راههای توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot، دهستان لواسان کوچک، فصلنامه مدرس، شماره 2.
26. - زرافشانی، کیومرث، شرفی، لیدا، گراوندی، شهپر، قبادی، پرستو. (1393) بررسی اثرات توسعه گردشگری در اتقاء شاخص های اقتصادی-اجتماعی نواحی روستایی (مورد: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه)، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره 2، شماره3، شماره پیاپی5، صص 119-134.
27. - زنگی آبادی، ع، موسوی، س، خلقی پور، خ. (1388) تحلیلی بر نقش طبیعت گردی در جذب گردشگران (مطالعه موردی : منطقه سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد)، نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی،سال 15، شماره ی 34.
28. - سپهر، عادل، صفرآبادی، اعظم. (1391) «تحلیل شاخص های اثرگذار بر توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی ایران»، پژوهش جغرافیای انسانی،دوره 45، شماره 4.
29. - طالب، مهدی، بخشی زاده، حسن، میرزایی، حسن. (1387) مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران، فصلنامه روستا و توسعه، سال11، شماره 4، صص 25- 52.
30. - قدمی، مصطفی، غلامیان بایی، محمد. ( 1393) اثرات گردشگری، پیامدها، چارچوب ها و سیاست ها، چاپ اول،انتشارت مهکامه.
31. - قدیری معصوم، مجتبی، استعلاجی، علیرضا، پازکی، معصومه. (1389) گردشگری پایدار روستایی و عشایری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.
32. - کیانی سلمی، صدیقه، بسحاق، محمدرضا. (1395) تبیین اثرات جشنواره گلاب گیری از دیدگاه ساکنان محلی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره11، شماره34، صص65-94.
33. - مطیعی لنگردوی، سید حسن، رضاییه آزادی، مریم. (1392) ارزیابی اثرات اقتصادی گردشگری از دیدگاه جامعه محلی در تفرجگاه بند ارومیه، فصلنامه اقتصاد فضا وتوسعه روستایی، سال دوم، شماره 2، صص75-91.
34. - وارثی، حمیدرضا، نوروزی آورگانی، اصغر. (1390) چغاخور و اکوتوریسم، مجله سپهر، 1390، دوره بیستم، شماره 80.
35. - هاشمپور، سیده فهیمه، صالحیان، رضا، براری، معصومه. (1391) بررسی اثرات اقتصادی و زیست محیطی گردشگری شهری از دیدگاه شهروندان بابلسر، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران، سال سوم، شماره اول، صص 49-63.
36. - یاری حصار، ارسطو، باختر، سهیلا. (1395) ارزشیابی شاخص های گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعه محلی و گردشگران،مطالعه موردی:شهرستان نیر)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 6، شماره 22، صص121-134.
37. .حاجینژاد، علی، قادری، جعفر، فتاحی، احداهلل، باقری، فاطمه و عبدی، ناصر)1353 ) »بررسی اثرات فصلیبودن فعالیتهای گردشگری بر امنیت شغلی شاغلین بخش گردشگری )مطالعهی موردی: شهر سرعین(«، برنامهريزی منطقهای، دورهی4 ،شمارهی12 ،صص 55-43.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 3 - ( 11-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها