:: دوره 4، شماره 2 - ( 8-1394 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 101-85 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش فناوری اطّلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر
وکیل حیدری ساربان
محقق اردبیلی
چکیده:   (18083 مشاهده)

متون توسعه نشان می دهد ICT نقش مهمی در افزایش قدرت تصمیم گیری روستاییان، تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش آثار و بلایای طبیعی، توانمندسازی فقرای روستایی، افزایش کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی در مناطق روستایی بازی می کند که هدف این مقاله بررسی نقش ICT در توسعه اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام روستاهای دارای دفاتر ICT روستایی شهرستان مشگین شهر است. برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران با سطح اطمینان 95درصد و احتمال خطای 5 درصد استفاده شده است در این تحقیق روش گردآوری داده ها برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی(داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده در روش پیمایشی پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار ICT ، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 78/0 الی 92/0 بدست آمد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که به جز متغیرهای عدالت اجتماعی، اختلافات و درگیری و تعاون اجتماعی بین تمامی متغیرهای تحقیق و بهره گیری از خدمات ICT رابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه اجتماعی، توسعه روستایی، شهرستان مشگین شهر
متن کامل [PDF 326 kb]   (2355 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/12/19 | پذیرش: 1394/6/26 | انتشار: 1394/8/30
فهرست منابع
1. ازکيا، مصطفي و غلامرضا غفاري(1384)، جامعه شناسي توسعه، چاپ ششم، انتشارات کيهان.
2. پيران نژاد، علي، قلي پور، آرين، پور عزت، علي اصغر و پيام حنفي زاده(1392) تبيين گسترش تاثيرات ICT بر توسعه اجتماعي، مجله مديريت فن آوري اطلاعات، دوره 5، شماره3، ص5 .
3. تودارو، مايکل(1366)، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه غلامعلي فرجادي، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
4. حيدري ساربان، وکيل(1392) بررسي مولفه هاي توسعه اجتماعي و اثرات آن در ارتقاي شاخص هاي اقتصادي در مناطق روستايي، مطالعه موردي: شهرستان مشگين شهر، فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي.
5. رکن الدين افتخاري، عبدالرضا،نوري، مرضيه و غلامعلي منتظر(1388)، تحليلي بر ساختارهاي انساني مورد نياز براي توسعه فن آوري اطلاعات در مناطق روستايي، فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي، صص144-123.
6. رياحي وفا، عباس و محمد رضا هدايتي(1385)، رتبه بندي و اولويت بندي روستاهاي استان تهران جهت تبديل دفاتر پستي روستايي به دفاتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات با هدف توسعه روستايي و با استفاده از روش طبقه بندي تاکسونوي عددي، فصلنامه روستا و توسعه، شماره4 .
7. عنابستاني، علي اکبر و سميه وزيري(1390) تحليل آثار اقتصادي، اجتماعي و کالبدي ICT در توسعه نواحي روستايي، مطالعه موردي: شهرستان گرگان، فصلنامه پژوهش هاي روستايي، سال دوم، شماره يکم، صص 213-187 .
8. فراهاني ، حسين، چراغي، مهدي و نگار عسگري(1391) تحليلي بر زمينه هاي توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در نواحي روستايي، مطالعه موردي، دهستان بدر شهرستان قروه، نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي، سال دوازدهم، شماره 26، ص130.
9. فرجي سبکبار، حسنعلي، خاکي، افشين و مرتضي نعمتي(1388) ارزيابي نقش ICT در توانمندسازي زنان روستايي، مطالعه موردي: روستاي قرن آّباد، فصلنامه جغرافيا، سال هفتم، شماره22، صص173-159 .
10. فيروز آبادي، سيد احمد، حسيني، سيد رسول و روح اله قاسمي(1390) مطالعه شاخص ها و رتبه توسعه اجتماعي در استان هاي کشور و رابطه آن با سرمايه اجتماعي، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 37، ص60.
11. لطيفي، غلامرضا و طاهره داودوندي(1390)، تاثير جهاني شدن بر توسعه اجتماعي با تاکيد بر شرايط اجتماعي ايران، فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي، شماره3، 183 .
12. ملکي، سعيد(1390) بررسي وضعيت و مطالعه تطبيقي ICT روستايي در ايران، نمونه موردي؛ روستاهاي استان خوزستان، فصلنامه مسکن و محيط روستا، شماره133، بهار90، صص70-49.
13. موسايي، ميثم(1388) رابطه توسعه اجتماعي و توسعه اقتصادي، مجله راهبرد ياس، شماره 20، صص115-97 . مومني، فرشاد(1390)، چالش هاي و چشم اندازهاي توسعه در عصر دانايي، مجله جامعه و اقتصاد، سال هفتم، شماره23،صص125-120 .
14. نوري، مرضيه و عبدالرضا رکن الدين افتخاري(1386)، امکان سنجي ايجاد مراکز فن آوري اطلاعات در مناطق روستايي ايران، فصلنامه روستا و توسعه، شماره3 .
15. وايست، ون(1378) مولفه هاي توسعه اجتماعي، ترجمه موسي عنبري، نشريه رهاورد، شماره6 .


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 2 - ( 8-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها