[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 4 - ( 2-1397 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 191-216 برگشت به فهرست نسخه ها
رابطه بین سواد سلامت با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رفتار زیست محیطی
محبوبه سلیمان پورعمران، حکیمه عربی
گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
چکیده:   (3871 مشاهده)

این  پژوهش از نظر هدف کابردی و از نظر روش توصیفی، از نوع همبستگی است جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است برای آزمون این فرضیه جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور بجنورد در نظر گرفته که به تعداد 100نفر می باشد واز روش تمام شمارشی استفاده شده است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پاکر وهمکاران(2001) با ضریب آلفای کرونباخ 89/.و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و همکاران(1987) با ضریب آلفای کرونباخ 82/. ورفتار زیست محیطی حیدری (1394) با ضریب آلفای 87/.می باشد. روایی این پرسشنامه ازنوع صوری و محتوایی بوده که مورد تایید اساتید وخبرگان قرار گرفت. داده ها در  دو بخش آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد واستنباطی ضریب همبستگی و رگرسیون با استفاده  از نرم افزار  SPSSنسخه 20 تحلیل شد.   یافته   نشان داد که بین سواد سلامت با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رفتار زیست محیطی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. سواد سلامت نقش موثری در ارتقا سلامت کارکنان دارد و با ارتقا سطح سواد سلامت در افراد جامعه می توان

واژه‌های کلیدی: سواد سلامت، سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، رفتار زیست محیطی
متن کامل [PDF 690 kb]   (880 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/3/19 | انتشار: 1397/2/25
فهرست منابع
1. آیین پرست، افسون؛ فرزدی، فرانک؛ آذین، علی؛ امیدواری، سپیده؛ جهانگیری، کتایون؛ صدیقی، ژیلا؛ عبادی، مهدی؛ منتظری، علی؛ وحدانی نیا، مریم. (1390). دانش افراد در زمینه سلامت چه نقشی در سبک زندگی آنان دارد: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران. فصلنامه پایش، سال 10،شماره4: 533-531.
2. اثنی عشری، فرزانه؛ پیر دهقان، آذر؛ رجبی، فاطمه؛ سیاری فرد، فاطمه؛ قدیریان، لاله؛ رستمی، نرگس؛ پیر دهقان، معصومه. (1394). بررسی میزان سواد سلامت رابطه با عوامل خطر های بیماریهای مزمن. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی. دوره23. شماره3. 254-248.
3. اسالمنژاد، مونا، یزدخواستی، بهجت، چاوشیان، حسن و عباداللهی حمید )1385« )فضای اجتماعی و سبک زندگی سالم)تبیین جامعهشناختی الگوهای انتخاب دانشآموزان شهر رشت در حوزههای غذا و ورزش با استفاده از نظریهی پیر بوردیو«، مطالعات توسعهی اجتماعی- 191-158 ، )2( ،فرهنگی
4. بنی فاطمه، حسین؛ علیزاده اقدام، محمد باقر؛ شهام فر، جعفر؛ عبدی، بهمن. (1393). سلامت و عوامل اجتماعی تعیین کننده : مطالعه ای بر روی نابرابری های سطوح سلامت بین شهروندان تبریزی. جامعه شناسی کاربردی. سال 25.شماره 56.86-73.
5. بهادر، الیاس؛ عباسی، علی. (1390). مقایسه برخی از رفتارهای بهداشتی دانشجویان نیم سال اول و آخر در دانشگاههای امیر کبیرو تهران وارتباط آن با متغیرهای جمعیات شناسی (1385). مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان. دوره 8. شماره 2. 57-50.
6. توکلی، ماهگل؛ عمادی، زهرا. (1394). پیش بینی سبک زندگی ارتقا بخش سلامت بر مبنای متغیرهای سلامت روان، سبک های مقابله ای و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه اصفهان.تحقیقات علوم رفتاری. دوره13. شماره 1. 78-64.
7. چهری، محمد اسماعیل، مهری، سهیل، عبادی، عباس و سرهنگی، فروغ )1384« )بررسی میزان سطح سواد والدین پیش دبستانی«، فصلنامهی علمی پژوهشی انجمن علمی پرستاری .11-1 ،)4( ،ایران
8. حاجی زاده میمندی، مسعود؛ سیار خلج، حامد؛ شکوهی فر، کاوه. (1393). بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهای زیست محیطی (مورد مطالعه شهر یزد). فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی. دوره 3. شماره 3. 32-9.
9. حجازی، یوسف؛ اسحاقی، رضا. (1393). تبیین رفتار زیست محیطی روستاییان استانهای غرب کشور براساس مدل برنامه ریزی شده. تحقیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران. دوره 45 . شماره 2. 267-257.
10. حسن‌زاده رمضان، تولیتی منصور، حسینی حمزه، داوری فرزانه.(1385) ارتباط میان منبع کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۱۲ (۳) :۲۷۷-۲۸۱.
11. حمدزاده، زیبا، احمدزاده، خدیجه )1384«)اندازهگیری سطح خوانایی منابع آموزشی به بیمار توزیعشده در مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز«، مجلهی اطالعرسانی پزشکی نوین، سال2(51،) 42-21
12. خسروی ج ، عبدالرسول؛ احمدزاده، خدیجه؛ ارسطوپور، شعله؛ طهماسبی، رحیم. (1390). سنجش تناسب سطح سواد سلامت و میزان خوانایی منابع آموزشی در دسترس بیماران دیابتی به مراکز بهداشتی درمانی شیراز.کتابداری واطلاع رسانی. جلد16. شماره3. 58-38
13. خسروی، عبدالرسول؛ احمدزاده، خدیجه؛ ارسطوپور، شعله؛ طهماسبی، رحیم. (1393). سطح سواد بیمارن دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز و عوامل موثر برآن. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 11. شماره 2. 205-194.
14. دالوندی، اصغر؛ مداح، باقر؛ خانکه، حمید رضا؛ بهرامی، فاضل؛ پروانه، شهریار؛ حسام زاده، علی. (1391). تبیین سبک زندگی سلامت محور مبتنی بر فرهنگ اسلامی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت. سال1. شماره 4. 332-43.
15. رئیسی، مهنوش؛ جواد زاده، همام الدین؛ مصطفوی، فیروزه؛ توسلی، الهه؛ شریفی راد، غلامرضا. (1392). سواد سلامت و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در سالمندان شهر اصفهان. مجله تحقیقات نظام سلامت. سال9. شماره8. 836-827.
16. رویانی، زهرا؛ ربانی، مسعود؛ وطن پرست، محبوبه؛ مهدوی فر، معصومه؛ گلیج، جواد.(1393). رابطه خودکارآمدی و خود مراقبتی با توانمند سازی در بیماران تحت درمان با همودیالیز. مجله علوم مراقبت نظامی. سال1. شماره 2. 116-122.
17. سلیمان پورعمران، محبوبه؛ یارمحمدیان، محمدحسین( 1394) آموزش محیط زیست: بسوی یک برنامه درسی تلفیقی. قایمشهر: انتشارات مهر النبی.
18. شاهنوشی، مجتبی؛ عبداللهی، عظیم السادات.(1386). تحلیلی برفرهنگ زیست محیطی مردم اصفهان و برخی عوامل موثر برآن. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. شماره2.
19. شبان، مرضیه؛ مهران، عباس؛ تقلیلی، فاطمه. (1386). بررسی ارتباط درک مفهوم سلامت و رفتارهای ارتقا سلامت و مقایسه آن دو گروه دانشجویان سال چهارم دانشگاه علوم پزشکی تهران ودانشگاه تهران. مجله دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره 13. شماره 3. 36-27.
20. شبیری، محمد؛ فرج اللهی، مهران؛ کوهی، الهام؛ میبودی، حسین؛(1393)رابطه میزان استفاده از رسانه های جمعی (باتاکید بر تلوزیون) با ارتقای سطح سواد زیست محیطی) فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال4. شماره 1. 40-23.
21. صالحی، صادق؛ امامقلی، لقمان.(1395). نقش هنجارهای فردی واجتماعی در شکل گیری رفتار حامی محیط زیست. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار. سال5. شماره1 .20-12
22. قائمی، آلاله، لاریجانی، مریم، شبیری، محمد و سرمدی، محمدرضا )1385« )تدوین الگوی آموزش محیط زیست جهت تقویت حکمرانی پایدار منابع آب کشور با تأکید بر مشارکتهای مردمی«، مطالعات توسعهی اجتماعی –فرهنگی، 5(2 ،)133-151
23. کلدی،علیرضا؛ کبیران عین الدین، حمیده. (1393). بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با کیفیت زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران درسال 1392). مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال6. شماره 4. 95-87.
24. مجموعه کتابهای طرح مدیران سبز اندیش( 1388) (مدیریت منابع آب، تغییرات آب و هوا، توسعه پایدار، مدیریت پسماند، جمعیت و اثرات آن بر محیط زیست)، تهران: دفتر آموزش و پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست.شمارههای 5-1.
25. ملا خلیلی، حمیده؛ پاپی، احمد؛ شریفی راد، غلامرضا، فراشبندی، فیروزه؛ حسن زاده، اکبر. (1393). سواد سلامت بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت. دوره 11. شماره 4: 473-464.
26. نوروزینیا، روحانگیز، آقا براری، مریم، کهن، محمود و کریمی، مهرداد )1382« )بررسی رفتارهای ارتقادهندهی سالمت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت- شناسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز«، فصلنامهی مدیریت ارتقاء سالمت، 2(4 ،)38-.4
27. نیلساز، مهناز، توسلی، الهه، مظاهری، مریم، سهرابی، فرشته و خزلی، مهدی )1381« )بررسی رفتارهای ارتقادهندهی سالمت و سبک زندگی در دانشجویان دانشگاههای شهر دزفول«، مجلهی علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 21(4 ،)119-11
28. وامقی، مروئه؛ صدیفی، ژیلا؛ طاووسی، محمود؛ جهانگیری، کتایون؛ آذین، علی؛ امیدواری، سپیده؛ ائین پرست، افسون؛ عبادی، مهدی؛ فرزدی، فرانک؛ مفتون، فرزانه؛ وحدانی نیا، مریم؛ منتظری, علی. (1392). ارزیابی مردم از روابط اجتماعی و سلامت ( مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران). فصلنامه پایش.سال12. شماره2: 193-184.
29. همتی، زهرا؛ شبیری، محمد. (1394). تحلیل بر مولفه های ارتقای فرهنگ محیط زیستی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران. دوره8. شماره 4: 215-197.
30. یگانه، راحله؛ توکلی، ثامنه. (1394). ارتقای طرح سواد سلامت کتابداران کتابخانه های آستان قدس رضوی: ارائه الگوی کاربردی ارزیابی اثر بخشی کرک پاتریک. نشریه الکترونیک استان قدس رضوی، دوره 7. شماره26: 15-1.
31. .معتمدینیا، زهره، پاپ زن، عبدالمجید و مهدیزاده، حسین )1382« )نگرش رفتاری بنگاه-های کشاورزی به آلودگی محیط زیست«، پژوهشهای روستایی، 4(2 ،)428-45
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahboubeh Soleimanpouromran M S, arabi H. The relationship between health literacy with health promoting lifestyle and environmental behavior. scds. 2018; 6 (4) :191-216
URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-457-fa.html

سلیمان پورعمران محبوبه، عربی حکیمه. رابطه بین سواد سلامت با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رفتار زیست محیطی. مطالعات توسعه اجتماعي -فرهنگي. 1397; 6 (4) :191-216

URL: http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-457-fa.htmlدوره 6، شماره 4 - ( 2-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312