Journal archive for Google Scholar Robot!

Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies

مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگیVolume 7, Number 4 (2019-4)


Conceptualizing justice and evaluating substantive justice in urban development plans: Explication of criteria and suggesting strategies
مفهوم سازی عدالت و ارزیابی عدالت محتوایی در طرح های توسعه شهری: ایضاح معیارها و پیشنهاد راهبردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of cultural barriers to women access to family justice
موانع فرهنگی دسترسی زنان به عدالت خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Conceptual Model of the principals Competency Development in Secondary School, grounded Theory
الگوی مفهومی توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه، نظریه ای داده بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sociological Analysis of Barriers to Social Development in Iran, from Iranian Sociologist's Point of view
تحلیل موانع توسعه اجتماعی در ایران از دیدگاه اعضاء هیأت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه‌های دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political Participation and the Related Factors; A Survey Study of Students at University of Kurdistan
مشارکت سیاسی و عوامل مرتبط با آن: مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of integrated urban management in improving crisis management and improving the quality of public services to citizens (Case study: Tehran province)
نقش مدیریت یکپارچه شهری در بهبود مدیریت بحران و افزایش کیفیت خدمات عمومی به شهروندان (مطالعه موردی : استان تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The need to create a media block for the convergence of overseas news networks
ضرورت ایجاد بلوک رسانه‌ای برای همگرایی شبکه‌های خبری برون مرزی صداوسیما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Rural Management Performance with Emphasis on Good Governance Indicators Case: Villages in Zarrin Dasht County
تحلیلی بر عملکرد مدیریت روستایی با تاکید برشاخص های حکمروایی خوب مورد: روستاهای شهرستان زرین دشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2019-1)


• Place of justice in cultural- social development with emphasis on Positive law
تأثیر عدالت در توسعه اجتماعی _ فرهنگی با تأکید بر فقه و حقوق موضوعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of components of national identity in constitutional period poetry
واکاوی مؤلّفه های هویّت ملّی در شعر دوره ی مشروطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Effect of Social Factors on Pro-Environmental Behaviors (Case Study: Citizens of Gorgan)
تحلیل تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتارهای حا‌می‌محیط زیست (نمونه‌ی مورد مطالعه: شهروندان شهر گرگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Detection of Social Factors Influential in Expanding Soccer in Second Pahlavi Period
شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر گسترش ورزش فوتبال در دوران پهلوی دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Challenges of Social Development in the Faculty Members of Tehran's Comprehensive Universities: Examining the Phenomenon bullying
شناسایی چالش‌های توسعه اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های جامع شهر تهران: واکاوی پدیده زورگویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Migrant Elites in Rural Development
نقش نخبگان مهاجر در توسعه روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors underlying graphical vandalism among students, with an emphasis on themes of graffiti and chairs writings (Case Study, University of Tabriz)
عوامل زمینه‌ساز وندالیسم گرافیکی در بین دانشجویان؛ با تأکید بر مضامین دیوارنویسی‌ها و صندلی‌نویسی‌ها (مورد مطالعه؛ دانشجویان دانشگاه تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the factors affecting the tendency toward unmarried joint life among youth in Tehran
بررسی عوامل موثر بر گرایش به زندگی مشترک بدون ازدواج دربین جوانان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2018-11)


Identification of the informal lending funds and their effectiveness in the empowerment of rural women (A case study: Tang Syab rural district- Kuhdasht city)
شناسایی صندوقهای وام دهیِ غیررسمی و کارآمدی آنها در توانمندسازی زنان روستایی (مطالعه موردی دهستان تنگ سیاب - شهرستان کوهدشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on Effect of Quality of Museums Interior Space on Quantity and attracting of Tourists in Process of Cultural development(The Sample of Research; Tehran Contemporary Arts Museum)
بررسی تاثیر کیفیت فضای داخلی موزه ها بر کمیت و جذب گردشگران در فرایند توسعه فرهنگی (نمونه مورد بررسی موزه هنرهای معاصر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Status of Urban Neighborhoods Enjoy in Access to Services Landuses (Case Study: Neighborhoods of Khourmoj City)
تبیین وضعیت برخورداری محلات شهری در دسترسی به کاربری های خدماتی (مورد مطالعه: محلات شهر خورموج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the urban participation barriers in Iran using Fuzzy Interpretive Structural Modeling
ارزیابی موانع مشارکت شهری در شرایط جامعه محلی ایران با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of intergenerational transfers between elderly parents and adult children in the city of Tehran
عوامل تعیین‌کننده‌ی انتقالات بین‌نسلی والدین سالمند و فرزندان بزرگ‌سال در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه فرهنگ مازندران
بررسی نگرش نسبت به بازنمایی جنسیت در باورهای عامیانه فرهنگ مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Place of Cultural Spaces in Contemporary Urban Development Plans (Evaluation of the area and per capita of cultural services in the comprehensive plan and detailed plans of Isfahan metropolis)
جایگاه فضاهای فرهنگی در طرح های توسعه شهری معاصر (ارزیابی مساحت و سرانه خدمات فرهنگی در طرح جامع و طرح های تفصیلی کلان شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural and social explanation of the water consumption in agriculture with emphasis on agricultural attitude measurement in Garmsar County
تبیین فرهنگی و اجتماعی مصرف آب در بخش کشاورزی با تأکید بر نگرش سنجی کشاورزی شهرستان گرمسار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2018-8)


Study the experiences of people living about white marriages in Iran (Qualitative study of youth in Gilan city)
مطالعه تجربه زیسته افراد در مورد ازدواج سفید در ایران (مطالعه کیفی جوانان شهرستان گیلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis on social wellbeing role on increase of life satisfaction (Case study: Esfahan)
تحلیلی بر نقش سلامت اجتماعی در افزایش رضایت از زندگی (مورد مطالعه: استان اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Revers Migration whit Metropolis Migration in Iran
بررسی تطبیقی ویژگی های جمعیتی- اقتصادی مهاجران شهر به روستا با کلان شهری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of cultural-historical attractions of rural destinations in tourism development: A case study of Mashhad and Binalud Counties
نقش جاذبه های فرهنگی- تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple group analysis of the role of social marginality on social health among Kurd ethnicity: an intersectional perspective among sex, religion and city
تحلیل گروه‌های چند‌گانه از نقش انزوای اجتماعی بر سلامت اجتماعی در میان قومیت کُرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of social capital and knowledge sharing interaction among female students of a unisex university
واکاوی سرمایه اجتماعی و اشتراک و تبادل دانش بین دانشجویان دختر در دانشگاه تک‌جنسیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sociocultural perspective on Peer and Teacher Feedback in an EFL setting
دیدگاه اجتماعی-فرهنگی در بازخورد همتا و بازخورد معلم در محیط یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A content analysis of elementary school textbooks on cultural heritage components: a qualitative study
تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه‌های میراث فرهنگی: یک مطالعه‌ی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2018-5)


The relationship between health literacy with health promoting lifestyle and environmental behavior
رابطه بین سواد سلامت با سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رفتار زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upgrading rural to urban areas and its effects on Social development indicators: The case of Sistan Region
ارتقای روستا به شهر و تأثیر آن بر شاخص‌های توسعه اجتماعی در منطقه سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and validation is a model for successful implementation of environmental policy in Iran
طراحی و اعتباریابی مدلی برای اجرای موفق خط‌مش‌گذاری زیست محیطی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting an Analytical Model in order to identify and evaluate the physical components of social sustainability in contemporary culture centers by using network analysis (ANP) (Case study: cultural centers in Tehran)
ارائه مدل تحلیلی به‌منظور شناخت و ارزیابی مؤلفه‌های کالبدی پایداری اجتماعی در مجموعه‌های فرهنگی معاصر با استفاده از روش تحلیل شبکه (ANP) (مطالعه موردی: فرهنگسراهای شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Globalization and the Change of Generational Identity: A Study on the Lifestyle of Parents and Children’s Generation in Sanandaj (Kurdistan)
جهانی‌شدن فرهنگی و دگرگونیِ هویت نسلی: بررسی سبک زندگیِ نسل والدین و فرزندان در سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of factors affecting on teenagers’ tendency toward modern behaviors (case study: female high school students in Meybod)
بررسی عوامل مرتبط برگرایش نوجوانان به رفتارهای نو مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهرستان میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Industrialization and social and environmental consequences; narrative analysis of the inhabitants of Mahabad petrochemical project
صنعتی شدن و پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی؛ تحلیل روایت ساکنان پیرامون طرح پتروشیمی مهاباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Science and Religion Discourse in the Fundamental Reform Document of Education (FRDE)
گفتمان علم و دین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2018-2)


The Study of Sociological factors on Relatedness with Urmia Lake Nature (Case Study: Citizenship of Urmia City)
بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر ارتباط و پیوستگی با طبیعت دریاچه ارومیه (مورد مطالعه: شهروندان شهر ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Application of Institutional Anomie Theory in Iran
ارزیابی کاربرد نظریه آنومی نهادی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Neuro- Fuzzy Network Model for the Development of Ethical Values in the Iranian Championship Sport
ارائه یک مدل شبکه عصبی فازی، جهت توسعه ارزش های اخلاقی در ورزش قهرمانی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The reflection of social comm::::union:::: in Sa'di's Golestan.
بازتاب مشارکت اجتماعی در گلستان سعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and explaining the consequences of ecotourism tours on improving the indicators of socio-cultural, economic and environmental areas of the village (case study: damavand County rural areas)
مدلسازی و تبیین پیامدهای تورهای طبیعت گردی برارتقائ شاخص های اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی نواحی روستایی (نمونه موردی: مناطق روستایی شهرستان دماوند)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and ranking of effective indicators on the loyalty of the charities in Iranian charities using Fuzzy Delphi and Structural Interpretative Equation
رتبه بندی شاخص های موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ایران با استفاده از دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the spatial distribution of urban poverty in the areas of Khorramabad
تحلیلی بر پراکنش فضایی فقر شهری در نواحی شهر خرم آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

cultural space consumption (case study pardis mellat & pardis azadi)
مصرف فضاهای فرهنگی(مطالعه موردی پردیس سینمایی ملت و آزادی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2017-11)


Assessing the impact of development of agricultural land on social isolation (Case Study: EPC Irrigation and Drainage Project network, equipping and modernization of agricultural lands in the project area number2,3 in the city of Susa)
ارزیابی تأثیر طرح توسعه اراضی کشاورزی بر خروج از انزوای اجتماعی (مطالعه موردی: طرح EPC شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی واحدهای عمرانی 2و3 دشت ارایض شهرستان شوش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

راهبردهای تحولیِ سازمان صداوسیما متناسب با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان
راهبردهای تحولیِ سازمان صداوسیما متناسب با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constructing modernity in Iran: an attempt to formulate a theoretical apparatus
برساخت چندسطحی مدرنیته: تلاشی برای فرموله کردن یک دستگاه نظری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between social networks and political participation with an emphasis on the role of mediator of political debate, political efficacy and political culture
تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی با توجه به متغیرهای میانجی بحث سیاسی، اثربخشی سیاسی و فرهنگ سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of news consumption in audiences’ everyday life
جایگاه مصرف خبر در زندگی روزمره مخاطبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the social factors influenced at the tendency of citizens to street violence (case study: the city of Urmia).
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت خیابانی(مطالعه موردی : شهر ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interactive Model of the Factors Affecting development of Social Competence in Organizational Communication from the perspective of academic experts
الگوی تعاملی عوامل موثر بر توسعه شایستگی‌ اجتماعی در ارتباطات سازمانی از دیدگاه خبرگان دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effects of Social Capital in Rural Governance (Case study: villagers of Ardabil
بررسی اثرات سرمایه اجتماعی در حکمروایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2017-8)


Influence of Internal Factors in University on the Entrepreneurial Culture among Agricultural Students of Hamedan Universities
تاثیر عوامل درون دانشگاهی در توسعه فرهنگ کارآفرینانه در بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه‌های همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of socio-cultural factors on social participation among the BandarAbbass citizen
«بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Satisfaction Survey of Tourists with Desert Country by Comparative Analysis of Experience and Expectation Levels: A Case of Aliabad Rural
سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از مقصد کویری و بیابانی براساس تحلیل تطبیقی سطح انتظارات و تجربیات (مطالعه موردی گردشگران روستای صادق آباد از دهستان مبارکه شهرستان بافق )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing mechanisms for marketing in Non-profit higher education institutions: A mixed method research
راهکارهای توسعه بازاریابی در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی: یک پژوهش آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement the level of rural development in Counties Bushehr Province With an emphasis on some social indicators
سنجش سطح توسعه روستایی شهرستان های استان بوشهر با تاکید بر برخی شاخص های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foreign Media (Text and Audio) and Value System (Case Study: Youth and Teenagers of Shiraz)
رسانه‌های خارجی (نوشتاری و شنیداری) و نظام ارزشی (مورد مطالعه: نوجوانان و جوانان شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

era of mashroteh, context of opposite between shariatmadaran mashroteh gah and mashroeh ghahan
عصر مشروطه و زمینه های سیاسی و اجتماعی تقابل اندیشه شریعتمداران مشروطه خواه و مشروعه خواه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the effect of CLOOB social network on member’s social identity
بررسی تاثیر شبکه اجتماعی کلوب بر هویت اجتماعی کاربران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2017-5)


Evaluation of ecotourim potentials in the Urmia Lake basin with emphasis on local community
ارزیابی ظرفیتهای توسعه اکوتوریسم در حوضه دریاچه ارومیه با تاکید بر اجتماع محلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement & assessment of quality of life in rural settlements(Case Study: Rural district of zangvan, Ilam province)
سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در سکونتگاههای روستایی)مطالعه موردی: دهستان زنگوان، استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل گفتمانی طبقه بندی اجتماعی در شاهنامه
تحلیل گفتمانی طبقه بندی اجتماعی در شاهنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amount and type of social deviance guidance & high school students (case study of sari)
بررسی میزان و نوع کجروی بین دانش آموزان :کاربرد تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mass media usage and political participation (Case study: Gorgan citizens)
مصرف رسانه‌ای و مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: شهروندان شهر گرگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a green purchase intention model based on contextual and individually perceived factors with a focus on consumer perceived value dimensions
طراحی مدل قصد خرید سبز مبتنی بر عوامل محیطی و فردی ادراکی با تأکید بر ابعاد ارزش ادراک شده مصرف کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Historical and Empirical approach to the Development of Iran by using Network Analysis
رویکردی تاریخی و تجربی به توسعه در ایران با بهره‌گیری از تحلیل شبکه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Internet and Virtual Socialization of Adolescent Students A Case Study of High School Students in Sari, Mazandaran, Iran))
اینترنت و جامعه پذیری مجازی نوجوانان (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ساری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2017-2)


Identification and Gender Analysis of the factors influencing adolescents' tendency to use the Internet (The study of group of adolescents in Karaj)
شناسایی و تحلیل جنسیتی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان به استفاده از اینترنت (مطالعه‌ی گروهی از نوجوانان شهر کرج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Social Capital in Explaining Sport Participation ( A Case Study of Women in Ilam Province)
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction Reality of Ethics in Ashura Ritual Representation on National Television in Iran
ساخت واقعیت اخلاقی در بازنمایی مناسک عاشورا در تلویزیون (سریالهای شب دهم-یلدا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of competitive and non-competitive physical activity on the social development of 7 to 9 and 10 to 12 year old students
تأثیر فعالیت های رقابتی و غیررقابتی بر رشد اجتماعی دانش آموزان دانش-آموزان 9-7 و 12-10 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor effecting of iraninan Fordism on Iranian Economic, Society and culture
بررسی تاثیر فوردیسم ایرانی بر اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of factors influencing migration flows in West Azerbaijan province
مطالعه جریان های مهاجرتی و عوامل موثر برآن در استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological analysis of emotional divorce among Noshahr’s spouse
تحلیل جامعه شناختی طلاق عاطفی در میان زوجین شهر نوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

“هویت” “هویت بومی” “فرهنگ بومی
مطالعه جامعه‌شناختی درک و تصور دانشجویان از هویت بومی در مازندارن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2016-11)


Vandalism and the Youth
وندالیسم و جوانان(مطالعه موردی جوانان 15-20 ساله ی شهر لردگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social space and healthy life style (Sociological explanation of students' election patterns in the fields of food and sport, using Pierre Bourdieu's theory)
فضای اجتماعی و سبک زندگی سالم (تبیین جامعه‌شناختی الگوهای انتخاب دانش آموزان شهر رشت در حوزه‌های غذا و ورزش با استفاده از نظریه پیر بوردیو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparing the model for environmental training to strengthen the sustainable ‎governance of national water resources with an emphasis on public participation
تدوین الگوی آموزش محیط زیست جهت تقویت حکمرانی پایدار منابع آب کشور با ‌تأکید بر مشارکت‌های مردمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Analysis and Evaluation of Women’s Status in Cultural Policies and Planning of First to Fifth Development Plan of the Islamic Republic of Iran (1989 – 2015)
جایگاه زنان درسیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران (1394- 1368)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of effective factors on the level of women's social participation in production cooperative of M azandaran province
بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در تعاونی های تولیدی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey between organization culture, management tenure and financial performance with corporate responsibility of economic entities
بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی، دوره تصدی مدیریت و عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی واحدهای اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the different aspects of social protection and social health of women heads of households in rural areas Kermanshah city
تحلیل و بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Factors Related to social courage (Case study: Shiraz University Students).
بررسی عوامل مرتبط با شجاعت اجتماعی ( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز).
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2016-8)


The impact of social capital in increasing sence of social security
بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه های شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on Cyber Social Capital in Persian, English and French speaking users of Facebook and Google plus
مطالعه‌ی تطبیقی سرمایه اجتماعی مجازی در میان کاربران فارسی، انگلیسی و فرانسوی زبان شبکه‌های اجتماعی مجازی فیس‌بوک و گوگل پلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the spatial distribution of social services and welfare Utilizes the VIKOR FUZZY Technique (Case Study: Counties Khorasan Razavi Province)
تحلیل فضایی توزیع خدمات اجتماعی و بهزیستی با بهره‌گیری از تکنیک وایکور فازی (مطالعه موردی: شهرستان‌های استان خراسان رضوی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering the Effect of Social Capital Dimensions on Social Security (The Studied Sample: above 18 Residents of Kerman City)
بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر روی امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: ساکنان بالای 18 سال شهر کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reproduction of social inequality in Tehran through the interaction of capital and space
بازتولید نابرابری اجتماعی در تهران از خلال تعامل سرمایه و فضا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Steryotypes using Combined Model of Macionis and Taylor: Case Study of Mahmoudabad, Mazandaran Province
بررسی کلیشه های جنسیتی مطابق مدل ترکیبی ماکیونس و تایلور: مورد مطالعه شهرستان محمودآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Study of Factors Affecting Body Management of Women Born in 1980s (Qualitative Study of Women in Hamedan)
بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر مدیریت بدن زنان متولد دهه‌ی 60 (مطالعه کیفی زنان شهر همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری دانشگاهی بر میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هنجارهای علم بر اساس مدل‌یابی حداقل مجذورات جزئی:PLS
تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری دانشگاهی بر میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به هنجارهای علم بر اساس مدل‌یابی حداقل مجذورات جزئی:PLS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2016-5)


Reviews the role of organizational culture from Hofstede's model on the effectiveness of technology transfer
بررسی نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

investigation effects of social networks on political activism in students University of Isfahan
بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کنشگری سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فرهنگ ‌کار و عوامل مؤثّر بر آن در بین کارکنان دانشگاه‌های شهرستان بروجرد
بررسی فرهنگ ‌کار و عوامل مؤثّر بر آن در بین کارکنان دانشگاه‌های شهرستان بروجرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Participatory political culture and the effects of social capital
فرهنگ سیاسی مشارکتی و تاثیرات سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Factors Affecting the Development of Educational and Cultural Indicators in Iran
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه شاخص های آموزشی و فرهنگی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of postmodernism and its related factors Youth study in Yazd
بررسی مولفه های پست مدرنیسم و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Urban Architecture and Related Issues -Case Study: Chizar in Tehran
معماری جدید شهری و مشکلات ان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sociological Evaluation of Effective Cultural and Social Factors on National Identity ( Case Study:Over 15 Years Old Citizens of Eghlid City)
بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر بر هویت ملی (مطالعه موردی: شهروندان 15 سال به بالای شهر اقلید)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2016-2)


Developing market orientation in higher education: constraints and opportunities in Iranian higher education
توسعه بازار گرایی آموزش عالی: محدودیت ها و فرصت ها در بازار آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research-based School Modeling and Its Experimental Test through Structural Equation Modeling by Partial Least Squares at Schools in Mazandaran Province
مدل سازی مدرسه پژوهش محور و آزمون تجربی آن با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی در مدارس استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between trust and social participation of in Iran (secondary analysis of global survey Inglehart)
بررسی رابطه ی بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در ایران(تحلیل ثانویه پیمایش جهانی اینگلهارت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the interaction of culture and technology in the process of technological development of societies- Model presentation
ارزیابی تعامل دوسویه فرهنگ و فناوری در فرایند توسعه فناورانه جوامع- ارائه مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual evolution of
تحول مفهومی «ارتباطات» و «توسعه» در برنامه های توسعه ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the socio-cultural factors influencing gender inequality (the study of married women 20-49 years old in Isfahan)
تحلیلی بر عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر نابرابری جنسیتی(مطالعه ی زنان متاهل 49-20 سال شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological analysis of the factors affecting the level of public participation in the construction of educational spaces
تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر در میزان مشارکت مردم در ساخت فضاهای آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Single woman and Identity: single women over 35 years of city Lahijan Using grounded theory
بررسی تجرد و هویت با استفاده از نظریه زمینه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2015-11)


Social impact assessment: A new approach to sustainable management of development programs
ارزیابی تأثیر اجتماعی:رویکردی نوین در مدیریت پایدار برنامه‌های توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Relationship between Social Capital of the Youth and Their Level of Happiness
مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی جوانان و میزان شادکامی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bio-Envirenmental Effects on Tourism in Tonekabon: A Case Study in Tameshkal
اثرات و پیامدهای زیست محیطی گردشگری در نواحی روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of effect urbanization on the lifestyle resident’s villages converted to cities in Iran Case study: New cities Khaf and Roshtkhar counties in Razavi Khorasan province
بررسی تأثیر شهرنشینی بر سبک زندگی ساکنان روستاهای تبدیل شده به شهر در ایران نمونه موردی: شهرستانهای خواف و رُشتخوار در استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of ICT on Social Development in the Rural Regions, Case Study: Meshkinshar County
نقش فناوری اطّلاعات و ارتباطات در توسعه اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Religiosity and Sport Participation
نسبت دین و ورزش: بررسی رابطه دینداری و مشارکت ورزشی در بین دانشجویان دانشگاه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Analysis of jeansand its relations with religious service: A case study
مصرف پوشاک و ذائقه ی دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural development strategies from the viewpoint of Imam Ali : dimensions and components
راهبردهای توسعه فرهنگی از دیدگاه امام علی (ع): ابعاد و مؤلفه ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2015-8)


Analysis Of The Factors and Spatial Actions contributing To Deteriorated Area of Tehran
تحلیل عناصر و کنش‌های فضایی به‌وجودآورنده بافت فرسوده شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The gap between women's access to higher education and their presence in the labor market
مطالعه زمینه های شکاف میان دسترسی زنان به آموزش عالی و حضور آنان در بازار کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Students' Tendency to National Identity with Emphasis on Ethnicity (Case study: students studying in State and Azad University of Golestan Province)
بررسی گرایش دانشجویان نسبت به هویّت ملّی با تأکید بر قومیت (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد استان مرکز گلستان در سال تحصیلی 92- 91 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The sociological understanding of social dialogue in industrial labor relations Iran
درک جامعه شناختی گفتگوی اجتماعی در روابط کار صنعتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religion and Social Capital: The Study of Relationship between Participation in Religious Communities and Social Capital
دین و سرمایه اجتماعی: مطالعه رابطه مشارکت در اجتماعات دینی و سرمایه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social capital and moral intelligence: Students’ responsibility at University of Kashan
تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه‌ی اجتماعی با میزان مسؤولیّت‌پذیری دانشجویان دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis of the cultural development indicators: Planning Modeling in Hormozgan
تحلیل فضایی نماگرهای توسعه ی فرهنگی استان هرمزگان با استفاده از مدل های برنامه ریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Explanation of School Bullying (A Case Study on Sari City’s High School Students)
تحلیل اجتماعی قلـــدری در میان دانش آموزان (مطالعه موردی دوره متوسطه شهر ساری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2015-5)


Explanation of the role of public spaces in relation to social capital (Case Study: Amol)
تبیین نقش فضاهای عمومی در ارتباط با سرمایه‌ی‌اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship and impact of life objective quality on the life subjective quality (Case Study: Amol city, Mazandaran province)
ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی بر کیفیت زندگی ذهنی (مطالعه‌ی موردی؛ شهر آمل،استان مازندران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Masculine Hegemony of Socialization in Iran
هژمونی مردانه‌ی جامعه‌پذیری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study The Effect of Social Capital on Organizational Entrepreneurship
بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه؛ اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان بابل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه جنسیتی شاخص های توسعه در اجرای برنامه چهارم
مطالعه جنسیتی شاخص های توسعه در اجرای برنامه چهارم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Factors Effecting on Attitude toward Hijab and Suggests for Promote it (Case Study: Citizens of Gorgan)
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به حجاب و راهکارهای ارتقای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Participation in charity work and dedication, a prelude to sustainable development
مشارکت در امور خیریه و وقف، پیش درآمدی بر توسعه‌ی پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the status of culture of Sport and Youth Organization of Northern Khorasan and determine its relationship with Organizational Identity
بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه‌ی آن با هویت سازمانی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2015-2)


Impact of Internet on Realization of Social Goals of Education
تأثیر اینترنت بر تحقّق اهداف اجتماعی آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between Mass Media use and Non-Electoral Political Participation
بررسی رابطه میان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Value Orientation and its Relationship with Economical and Social Changes in Bandar Abbas City
تحلیل کیفی جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شهر بندرعباس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Social Health of the Teachers
بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life satisfaction among citizens in Ahvaz:A case study
بررسی جامعه‌شناختی رضایت از زندگی در میان شهروندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the amount of triple types of social capital
بررسی میزان انواع سه‌گانه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of NGOs in the empowerment of street labor children in Tehran
بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در توان‌مندسازی کودکان کار خیابانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural and environmental factors among residents in Yazd
بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با رفتارهای زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2014-11)


The role of mediating variables in the impact of satellite TV on the management bodies of girls and young women
نقش متغیّرهای میانجی در تأثیر گذاری تلویزیون‌های ماهواره‌ای بر مدیریت بدن دختران و زنان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Development Assessment of Yazd Townships from 2002 to 2011
ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی فرهنگی شهرستان‌های استان یزد از سال 1381 تا 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

National and Ethnic Identities Case Study: Students of the University of Tehran
بررسی رابطه هویت ملی و قومی: (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life style and its Relation with Religious Identity
سبک زندگی و نسبت آن با هویت دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Educational development and electoral participation in Iran
توسعه‌ی آموزشی و مشارکت انتخاباتی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The qualitative analysis of social trust trend: Afghan immigrant elites in Mashhad
تحلیل کیفی رونداعتماد اجتماعی نخبگان مهاجرافغانستانی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Universalism and its effective social-cultural factors
جهت‌گیری‌های عام‌گرایانه و عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MirzadehEshqi: From tradition to renewal
ادبیّات به عنوان کانون بازتاب توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی: گذار از سنّت به تجدّد در آثار میرزاده‌ی عشقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2014-8)


Comparison of Intergeneration Preferences in Developed, Developing And Underdeveloped Provinces In Iran
مقایسه ی نظام ترجیحات میان نسلی در استان های توسعه یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته ی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Relationship between Social Networks and Electoral Behavior Among the Students of the University of Isfahan
بررسی رابطه ی شبکه های اجتماعی و رفتار انتخاباتی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Organizational Atmosphere and its Importance in Urban Management: Case Study on Amol Municipality and Affiliated Organizations
ارزیابی جوّ سازمانی و اهمیت آن در مدیریت شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cultural Capital on Academic Output )Comparative Study Between Students in Public Universities, Higher Education Institutions and Non-Profit University(
بررسی تأثیر سرمایه ی فرهنگی بر تولیدات علمی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Generational Differences in Lifestyle: A Case Study in 1st Zone of Tehran
تفاوت‌های نسلی در سبک‌زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Family Functioning and High School Student's Vandalistic Behaviors in Javanrood City
ارتباط عملکرد خانواده با رفتارهای وندالیستی (خرابکارانه) دانش آموزان در شهر جوانرود استان کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining Relationship between Religiosity and Self-Actualization: Case Study: Yazd University
بررسی رابطه ی دینداری و خودشکوفایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study about Gender Differences in Various Levels of Social Capital: Case Study of Tehran
بررسی تفاوت های جنسیتی در سطوح مختلف سرمایه ی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2014-5)


مشارکت در اداره ی امور شهری: تجارب، آسیب ها و زمینه‌ها؛ مطالعه‌ای در محله‌های منطقه ی 4 شهرداری تهران
مشارکت در اداره ی امور شهری: تجارب، آسیب ها و زمینه‌ها؛ مطالعه‌ای در محله‌های منطقه ی 4 شهرداری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Parks and Problem of “Others": Comparison of the User Attitudes about others between Two Urban Parks in Region 22nd of Tehran City
مقایسه ی دیدگاه کاربران دو بوستان شهری در منطقه ی 22 تهران درباره ی دیگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Internet impact onMulticulturalIdentity
سرمایه‌ی اجتماعی نسل جوان و نسل کهن سال و عوامل مؤثر بر فرسایش آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Internet impact onMulticulturalIdentity
بررسی تأثیر اینترنت بر هویت چندفرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Considering Effects of Cultural Intelligence on Culture Shock: Cross-Cultural Adaptation and Performance
بررسی اثر هوش فرهنگی بر شوک فرهنگی، سازگاری میان فرهنگی و عملکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mother's Employment and Human CapitalAchievementby Adolescents Aged 15 To 19 Years in Urban Areas of Iran
اشتغال مادر و کسب سرمایه‌ی ‌انسانی فرزندان 15 تا 19ساله‌ی شهری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Impact of Local and Satellite Televisions Consumption on the Social Trust
بررسی تطبیقی تأثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره ای بر میزان اعتماد اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indigenous Knowledge: A Step Toward Localization Rural Development and Empowerment of Villagers
دانش بومی؛ گامی به سوی بومی سازی توسعه ی روستایی و توانمندسازی روستاییان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2014-2)


The Role of Family on National Identity
خانواده و هویت ملی؛ باتأکید بر تأثیرات خانواده در شهر دوشنبه تاجیکستان درهویت ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Comparing Cultural Taste among Metropolitans, Cities and Villages
بررسی و مقایسه ی ذائقه ی فرهنگی در کلان‌شهرها، شهرها و روستاها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Streets Naming
تحلیلی بر نام گذاری معابر عمومی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Explanation of Media Socialization
تبیین جامعه‌شناختی جامعه‌پذیریِ‌رسانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ritual Architecture Structure and Function in Mazandaran: Saghanefars of Fereidunkenar, Mazandaran
ساختار و کارکرد در معماری آیینی مازندران؛ مطالعه ی موردی سقانفارهای فریدونکنار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Explanation of the Effect of Foreign Media on High School Students' Cultural Deviance in Fereydunkenar City
تبیین جامعه‌شناختی تأثیر رسانه‌های خارجی بر کجروی فرهنگی دانش‌آموزان دبیرستانی شهر فریدونکنار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intergenerational Differences in Terms of Family Values in Rural Settlements
بررسی تفاوت‌های نسلی به لحاظ ارزش‌های خانوادگی در سکونت‌گاه‌های روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Anthropological Research on Plant Patterns of the Shrines of Mirza Kouchak’s Tomb in Soleymandarab of Rasht
پژوهشی مردم‌شناختی در نقوشِ گیاهی مزارهای آرامگاه میرزا کوچک در سلیمان‌داراب رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2013-11)


The Role of the Social Environment in the Development of the Local Press
نقش فضای اجتماعی در توسعه ی مطبوعات محلی،مطالعه ی موردی؛ مطبوعات محلی شهرکاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation on the subscribers of the facebook In Obligation of Cultural Identity
بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه ی اجتماعی فیس بوک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation on the Role of Teleshopping Commercials of Two TV Channels on Buying the Advertised Products among Women ofTehran
بررسی تأثیر تبلیغات تله شاپینگ در دو شبکه ی بازار و جم‌تی‌وی بر اقدام به خرید بانوان شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thechnological and scientific development: The sociological Analysis of the Impact of Internet Use on the Research Activities of Mazandaran University Faculty Members
توسعه‌ی تکنولوژیکی و توسعه‌ی علمی؛ بررسی جامعه شناختی تأثیر اینترنت بر فعالیت‎های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation on Western Cultural Elements and Iranian Life Experince
واکاوی عناصر فرهنگ غربی و تجربه ی زیسته ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Attitude of TV Audiences toward the various Appealing of Health Messages
بررسی نگرش مخاطبان درباره ی استفاده از جذبه های مختلف درطراحی پیام‏های سلامت تلویزیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Propaganda Analysis of Television Channel Voice of America Case study: Parasite program
تحلیل پروپاگاندای شبکه ی تلویزیونی صدای امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران؛مورد مطالعه برنامه ی پارازیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs Assessment of News Agency Reporters the Internal Iran
نیازسنجی آموزشی خبرنگاران خبرگزاری های داخلی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2013-8)


Identifying the Components and Indicators of Corporate Social Responsibility in Iran
ارائه ی مؤلفه ها و شاخص های بُعد اجتماعی مسؤولیت شرکت ها و وضعیت موجود آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study in Social Determinants on Social Health among Older People in Babol Town
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان شهر بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Sustainability in the Distribution of Spatial Development in Cities of Khuzestan Province
بررسی پایداری در توزیع فضایی توسعه در شهرستان های استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quiddity and Role of Social Participation Sorts in the Proverbs of Bahmanyari’s Novel
ماهیت و جایگاه انواع مشارکت اجتماعی در ضرب المثل هایداستان نامه ی بهمنیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deliberating on the Role of Social Capital on the Knowledge Creation
بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی بر میزان دانش آفرینی در میان کارکنان شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Development, Indicators and Status of Iran in World
توسعه ی اجتماعی، شاخص‌ها و جایگاه ایران در جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Assessment and Pattern Prioritization among Kashan Peoples
نیازسنجی فرهنگی واولویت بندی الگویی درمیان شهروندان کاشانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Study around the Conceptualization of National Identity among Iranian Intellectuals
مطالعه ی جامعه‌شناختی تعریف مفهوم هویت ملی میان اندیشمندان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2013-5)


Sociological Explanation of Democracy: A Fuzzy Cross- National Study from 1990-2010
تبیین جامعه شناختی دموکراسی؛ مطالعه ی تطبیقی میان کشوری با رویکرد فازی از سال 1990 -2010
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی سرمایه ی اجتماعی همسایگی و پیامدهای اصلی مرتبط با آن
بررسی سرمایه ی اجتماعی همسایگی و پیامدهای اصلی مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه ی جریان های مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران
مطالعه ی جریان های مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریه ی زمینه ای درباره ی علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان
نظریه ی زمینه ای درباره ی علل اعتیاد زنان معتاد زندانی در زندان مرکزی اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تبلیغات تجاری شهری بر مصرفگرایی زنان شهر تهران
تأثیر تبلیغات تجاری شهری بر مصرفگرایی زنان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل
بررسی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان
بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه ی مصرف رسانهای و انسجام اجتماعی
بررسی رابطه ی مصرف رسانهای و انسجام اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2013-2)


The Structure and Design of Social Networks Content Analysis of the Structure of Iranian and Non-Iranian Social Networks
ساختار و طراحی شبکه‌های اجتماعی تحلیل محتوای ساختار و طراحی شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیرایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges of Muslims’ Religious Identity in Contemporary Western Societies
چالش‌های هویّت دینی مسلمانان در جوامع غربی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for the Social Impacts Assessment in Iran's Oil and Gas Industry
ارائه‌ی مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی در صنعت نفت و گاز ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Analysis of Generational Subjectivity and Experiences in Iran
تحلیل جامعه‌شناسانه‌ی ذهنیّت و تجربیّات نسلی در ایران؛ با تأکید بر شیوه‌های مناقشه و حل آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Vandalistic Behavior among High School Students in Ahwaz City
عوامل مؤثر بر رفتار وندالیستی درمیان دانش آموزان مقطع متوسطه‌ی شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه‌ی رابطه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی با اعتماد نهادی
مطالعه‌ی رابطه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی با اعتماد نهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Socio-Economic Factors Affecting Begging In the City of Mashhad
مطالعه‌ی علل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پدیده‌ی تکدّی‌گری؛ مطالعه‌ی موردی در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Media Use and Political Behavior of Tehran University Students
کاربری رسانه‌ها و رفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تأکید بر نقش اینترنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2012-11)


The Sociological Study of the Relationship Between Life Quality and Social Capital
بررسی جامعه شناختی رابطه میان کیفیت زندگی و سرمایه ی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Issues and Challenges of Women’s Employment in Iran From the View point of Working Managers
مسائل و چالش های اشتغال زنان در ایران از دیدگاه شاغلان پست‏های مدیریتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Influential Factors on Collective Identity of Guilaki Citizens
بررسی عوامل مؤثر بر هویت جمعی (محلی، ملی و جهانی) شهروندان گیلک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Healthy City Indices in the Zone 2 of Qom City
ارزیابی شاخص‌های شهر سالم درمنطقه دو شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of Critical Realism in Assessment of Social Impact of Developmental Plans
ارزیابی واقع‌گرایانه‌ی تأثیرات اجتماعی در اقدامات توسعه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Relationship between the Quality of Student’s Lives and Efficient Attitude to political System
بررسی رابطه‌ی کیفیت زندگی دانشجویان با نگرش کارآمد به نظام سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Mechanism of Evaluation Quality into the Impact of Cultural Capital on Educational Achievement
ارزیابی مکانیسم ارزشیابی در تأثیرگذاری سرمایه‌ی فرهنگی بر موفقیّت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2012-8)


تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت
تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برسبک زندگی خودمراقبتی شهروندان
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برسبک زندگی خودمراقبتی شهروندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مؤثر در شاداب سازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیاء مدرسه
بررسی عوامل مؤثر در شاداب سازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیاء مدرسه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مرتبط با جهت گیری ارزشی جوانان: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه شیراز
بررسی عوامل مرتبط با جهت گیری ارزشی جوانان: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیرینگی مازندران و فرهنگ مازندرانی
دیرینگی مازندران و فرهنگ مازندرانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش برنامه‌های دینی تلویزیون بر هویت دینی
نقش برنامه‌های دینی تلویزیون بر هویت دینی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Identification of Social Development Applied Indicators (Usingthe Delphi technique)
بررسی و شناسایی شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles